ภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินและอาคารออกใช้เริ่มตั้งแต่ปี 2020 คุณรู้หรือไม่? ที่ดินแต่ละประเภทต้องเสียภาษีคำนวณอย่างไร?

การเข้าพักครั้งใหญ่เป็นเวลานานสำหรับการผลักดัน ภาษีที่ดิน ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แทนที่จะเก็บภาษีบำรุงรักษาในท้องถิ่นและภาษีที่ดินที่ถูกยกเลิกซึ่งจะเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป จึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายนี้ เรามาดูกันว่ารายละเอียดคืออะไร และเรายังต้องเสียภาษีที่ดินหรือไม่

อัตราภาษีที่กำหนดตามกฎหมาย

 • มูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 100 บาท)
 • มูลค่าเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 300 บาท)
 • มูลค่าเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 500 บาท)
 • มูลค่า เกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 700 บาท)
 • มูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 1,000 บาท)

          * กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ทำการเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีใน 3 ปีแรกที่กฎหมายบังคับใช้
          * ปีที่ 4 เป็นต้นไป ได้รับยกเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตราภาษีตั้งแต่ 2563-2565

 • บุคคลที่ทำนาไม่ต้องเสีย ภาษีที่ดิน

อัตราภาษีตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

 • บุคคลที่ทำการเกษตรด้วยที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษี
 • ในกรณีที่ที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาทจะมีการเก็บภาษีส่วนที่เกินไม่เกิน 0.15%
ภาษีที่ดิน

Land tax

Land and Building Taxes, Effective from 2020, Did You Know? How are taxed by each type of land calculated?

A long-term stay for the land tax push on March 12, 2019, the Government Gazette announced the Land and Buildings Tax Act 2019, instead of collecting local maintenance taxes and land taxes that Is abolished, which will begin to collect taxes from 1 January 2020 onwards, therefore summarizing the essence of this law Let’s see what the details are. And do we still have to pay land taxes?

Legal tax rates

 • Value 0-75 million baht, tax rate 0.01% (equal to 100 baht per million tax)
 • Value over 75-100 million baht, tax rate 0.03% (equal to million tax 300 baht each)
 • Value in excess of 100-500 million baht, tax rate 0.05% (equal to 500 baht tax per million)
 • Value in excess of 500-1,000 million baht, tax rate of 0.07% (Equivalent to tax of 700 baht per million)
 • Value of 1,000 million baht and up, tax rate of 0.10% (equal to tax of 1,000 baht per million)

*In the case of an individual who is engaged in agriculture Not subject to tax in the first 3 years enforced by law
* From the 4th year onwards, exemption of 50 million baht for the first area / local administrative organization

Tax rate from 2020-2022

 • People doing farming are not subject to land tax.

Tax rates from 2023 onwards

 • People who farm on land with a value of not more than 50 million baht are exempt from tax.
 • In the case of land with a value of more than 50 million baht, a tax of not more than 0.15%

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ลดหย่อนภาษีของกลุ่มประกัน

ลดหย่อนภาษีของกลุ่มประกัน

บำนาญต้องหักไม่เกิน 15% ของรายได้และต้องไม่เกิน 200,000 บาทเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและ RMF ไม่เกิน 500,000 บาท

LTF สามารถซื้อได้ไม่เกิน 15 ร้อยละของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาทจะต้องซื้อและถือไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี (นับรวมวันขึ้นปีใหม่ 1 วัน) 11.RMF ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาทและจะต้องลงทุนต่อไปจนกว่าจะอายุ 55 ปี

 1. ประกันสังคมซึ่งหักลดได้จริงสูงสุด 9,000 บาทต่อปี
 2. หักเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด 100,000 บาท
 3. เบี้ยประกันสุขภาพหักได้ไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ลดหย่อนภาษีของกลุ่มประกัน
 4. เบี้ยประกันสุขภาพของผู้ปกครองไม่เกิน 15,000 บาท
 5. ประกันชีวิตสำหรับคู่สมรสหากคู่สมรสไม่มีรายได้ 10,000 บาท
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้และไม่เกิน 490,000 บาทจะได้รับการยกเว้น ไม่จำเป็นต้องคำนวณภาษี
 7. เงินสมทบกองทุน GPF และกองทุนช่วยเหลือผู้สอนส่วนตัวลดลงจริง แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่เกิน 500,000 บาท
 8. กองทุนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 13,200 บาท
ลดหย่อนภาษีของกลุ่มประกัน

Group tax deduction

Pensions must not exceed 15% of income and must not exceed 200,000 baht when combined with a provident fund, government pension fund, welfare fund under the law on private schools and RMF not over 500,000 baht.

LTF can buy no more than 15 percent of income but not over 500,000 baht. Must buy and hold for not less than 7 years (including New Year’s Day 1 day) 11.RMF must not exceed 15% of Income, but not over 500,000 baht and must continue to invest until the age of 55 years.

 1. Social security with a deduction of up to 9,000 baht per year
 2. Life insurance premiums up to 100,000 baht
 3. Health insurance premiums can be deducted up to 15,000 baht but when combined And life insurance must not exceed 100,000 baht. Tax deduction of the insurance group
 4. Parental health insurance premiums do not exceed 15,000 baht.
 5. Life insurance for spouses if the spouse does not have 10,000 baht income
 6. The provident fund is actually paid. But not more than 10,000 baht. The excess of 10,000 baht but not more than 15% of income and not more than 490,000 baht will be exempt No need to calculate taxes.
 7. Contribution to GPF funds and private tutoring funds actually reduced but not more than 15% of taxable income or not more than 500,000 baht.
 8. Funds The national economy and society actually pay but not more than 13,200 baht.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างไรบ้าง

ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างไรบ้าง

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยการคุกคามระดับโลกบ้างเล็กน้อย แต่ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ดีประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก

แต่มีทุนสำรองระหว่างประเทศที่สูงเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจของเรายังคงมีแนวโน้มที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเขตเศรษฐกิจพิเศษของ EEC

ซึ่งได้เริ่มดึงดูดนักลงทุนต่างชาติทำให้ตลาดหุ้นยังคงน่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างไรบ้าง

 • กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ถือว่าน่าสนใจในช่วงที่ตลาดผันผวน

ในช่วงเวลาที่ตลาดมีการจลาจลมากนักลงทุนต้องการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะหุ้นเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะรีบนำตลาดราคาจะวิ่งเร็วกว่าตลาดมาก แต่ในทางกลับกันเมื่อตลาดลดลงหุ้น

ขนาดเล็กและขนาดกลางยังสามารถทรุดตลาดได้ นักลงทุนส่วนใหญ่จึงหันไปลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่เมื่อต้องการความมั่นคงและความผันผวนต่ำ กองทุนหุ้นขนาดใหญ่จึงน่าสนใจมากในสภาวะตลาดนี้

ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างไรบ้าง

What are the potential growth of the Thai stock market?

It cannot be denied that Thailand has been slightly affected by global threat factors. But can be considered that Thailand is a country with good economic security, Thailand is a country with a small economy.

But with high international reserves, the baht has continuously strengthened since the beginning of the year. It reflects the confidence of investors in Thailand as well. Our economy still has an interesting trend. Especially the ongoing economic stimulus measures and the special economic zones of the EEC.

Which has started to attract foreign investors, making the stock market still attractive and with growth potential suitable for long-term investment What are the trends of the Thai stock market growing?

 • Large stock funds are considered attractive during periods of market fluctuations.

At times when the market is very uprising, investors want to invest in small and medium-sized stocks. Because these stocks tend to rush to the market, the price will run much faster than the market But on the other hand, when the stock market goes down

Small and medium-sized markets can still subside. Most investors therefore turn to invest in large stocks when they want stability and low volatility. Large equity funds are therefore very attractive in this market condition.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ข้อดีและข้อเสียของ LTF RMF

ข้อดีและข้อเสียของ LTF RMF

ข้อดีของ LTF RMF

 1. เป็นการลงทุนที่สามารถนำเงินที่ลงทุนมาลดหย่อนภาษีได้
 2. เป็นการลงทุนที่มีมืออาชีพ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม) มาบริหารให้
 3. ถ้าเลือกลงทุนได้ถูกจังหวะ จะได้ผลตอบแทนมากกว่าการนำเงินไปฝากธนาคารเสียอีก

ข้อเสียของ LTF RMF

 1. เป็นการลงทุนที่มีกำหนดเวลา ไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด แต่ถ้าจะขายคืนก่อนกำหนดต้องคืนเงินภาษีที่ลดหย่อนไปและค่าปรับให้กรมสรรพากร (ถ้ามี)
 2. การลงทุนมีความเสี่ยง อาจได้ผลตอบแทนเป็นกำไรหรือขาดทุนก็ได้ทั้งสิ้นเพราะฉนั้นควรศึกษาก่อนคิดที่จะลงทุน แนะนำให้ดูให้ดีก่อนหรือศึกษาจากเราไปก่อนแล้วพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเริ่มลงมือจะได้ลดโอกาศขาดทุนขึ้นเราจึงมาบอก ข้อดีและข้อเสียของ LTF RMF

LTF RMF เป็นการลงทุนแบบหนึ่งจึงมีความเสี่ยง

LTF RMF เป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีโอกาศได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากกว่าเช่นกัน ตามหลัก High risk High return เราจะสามารถลดความเสี่ยงได้ถ้าเราหาข้อมูลให้ดีและซื้อให้ถูกจังหวะ

 • LTF เป็นกองทุนที่สามารถมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นบางกองทุนอาจมีนโยบายบางกองทุนอาจไม่มีนโยบายขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละกองทุนและแต่บริษัทด้วย
 • RMF เป็นกองทุนที่ไม่สามารถมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทุกกองทุนที่เป็น RMF จึงไม่มีการจ่ายปันผล

ข้อดีและข้อเสียของ LTF RMF

Advantages and disadvantages of LTF RMF

Advantages of LTF RMF

 1. Is an investment that can use the money invested to reduce tax
 2. Is a professional investment (Asset Management Company) to manage for
 3. If choosing the right investment Will get more return than depositing money in bank

Disadvantages of LTF RMF

 1. Is an investment that has a deadline Cannot be redeemed early But if selling it back before the deadline, the tax deduction and fines must be returned to the Revenue Department (if any)
 2. Risky investment May receive returns in profit or loss at all, because f should study before thinking of investing. Suggesting to look carefully first, or study from us first and ready when starting to reduce the chance of loss, so we come to share the advantages and disadvantages of LTF RMF.

LTF RMF is a type of investment, therefore there is a risk.

LTF RMF is an investment in the stock market. Therefore there is a chance of receiving more returns than depositing money with a bank But there is a higher risk of loss as well. Based on the principle of High risk High return, we can reduce the risk if we find good information and buy at the right time.

 • LTF is a fund that can have a dividend payment policy. Therefore, some funds may have policies, some funds may not have policies depending on the policies of each fund and the company as well.
 • RMF is a fund that cannot have a dividend payment policy. Every RMF fund has no dividend payment.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

กฎหมายการเงินใหม่ต้องรู้ ในปี 2563

กฎหมายการเงินใหม่ต้องรู้ ในปี 2563

ดินทุกแห่งที่เราตั้งชื่อจะถูกคำนวณสำหรับภาษีที่ดินและอาคารทั้งหมด ซึ่งหากเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในที่ดินและอาคาร แต่ถ้ามากกว่า 50 ล้านบาท กฎหมายการเงินใหม่ต้องรู้

ส่วนเกินจะถูกคำนวณภาษีในอัตรา 0.03% -0.10% ขึ้นอยู่กับราคาประเมิน แต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีที่ดิน (เช่นคอนโดมิเนียม) จะได้รับการยกเว้นในราคาประเมิน 10 ล้านบาทแรก

ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรอย่าลืมตรวจสอบยอดเงิน ในปีนี้เช่นกันว่ามีบัญชีใด ๆ ที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอาจเปลี่ยนไปใช้ธุรกรรมกับบัญชีธนาคารอื่นแทนได้อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากเงื่อนไขการส่งข้อมูลของธนาคารสถาบันการเงินให้เป็นรายได้ ที่จริงแล้วอาจต้องนั่งและคิดเกี่ยวกับแผนภาษีสำหรับปีหน้าอย่างจริงจังและถูกต้อง

บัญชีใดที่อยู่ใกล้กับเงื่อนไขที่ระบุ และอาจเปลี่ยนไปใช้การทำธุรกรรมกับบัญชีธนาคารอื่นแทนได้อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากเงื่อนไขการรับส่งข้อมูลของธนาคารสถาบันการเงินให้เป็นรายรับได้ ในความเป็นจริงมันอาจจำเป็นต้องนั่งและคิดเกี่ยวกับแผนภาษีสำหรับปีถัดไปอย่างจริงจังและถูกต้อง

กฎหมายการเงินใหม่ต้องรู้

New financial laws must be known in 2020

Every soil that we named will be calculated for all land and building taxes. If it is a house with land that we have named in the house registration and the appraised value is not over 50 million baht, will be exempt from paying taxes on land and buildings. But if more than 50 million baht

Excess will be calculated tax at the rate of 0.03% -0.10% depending on the appraised value But if it is a real estate without land (Such as condominiums) will be waived at the first 10 million baht appraised price.

Therefore, if you do not want the bank to send information to the Revenue Department, be sure to check the balance. This year, too, that there are any accounts that are close to the specified conditions and may switch to use transactions with other bank accounts instead. However,

if it is not possible to avoid from the conditions of submitting bank information to financial institutions as income In fact, it may be a matter of sitting and thinking about your next year’s tax plan seriously and correctly.

Which accounts are near the specified conditions And may switch to conducting transactions with other bank accounts instead. However, if it is not possible to avoid the conditions of data transfer from banks,

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

 1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

ใน 1 ปีเราสามารถซื้อ LTF RMF ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ และสามารถซื้อได้จากหลายๆ ที่ (บลจ.) เงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีไม่มีกำหนดจำนวนครั้งที่ซื้อ และไม่ได้ห้ามให้ซื้อจากหลายๆ ที่

ที่สำคัญ คือ ตอนที่เรายื่นเสียภาษีประจำปี เราต้องเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน (หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) ให้ครบถ้วนจากมุก บลจ. ทุกครั้งที่ซื้อแล้วจำนวนเงินที่ซื้อกองทุนมาบวกรวมกัน และกรอกในแบบฟอร์มภาษีให้ถูกต้องเมื่อสรรพากรต้องการตรวจสอบเอกสาร เราก็สามารถนำมาแสดงได้ทั้งหมด

แม้ว่าการซื้อกองทุนจากหลายๆ บลจ. อาจจะทำให้ยุ่งยากเวลาเสียภาษีบ้าง แต่ก็เท่ากับว่าเราจะได้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วย 1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

เงินปันผลที่ได้จากการขาย LTF ต้องเสียถาษีไหม

ต้องเสียภาษีด้วย แต่เรามีทางเลือก 2 วิธีในการเสียภาษีเงินปันผลนี้

 1. หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เลย 10% ของจำนวนเงินปันผลที่ได้รับแล้วจบเลย ไม่ต้องนำมารวมเป็นได้ตอนสิ้นปีอีก
 2. นำไปรวมเป็นเงินได้ในปีที่ได้รับปันผล เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามปกติ
1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

In 1 year, we can buy LTF RMF as often as required. And can be purchased from many places (Asset Management), conditions for the use of tax deduction rights, no limit on the number of purchases And does not prohibit buying from many places

The important thing is when we file an annual tax payment We must collect evidence. (Certificate of purchase of investment units in long-term equity funds Certificate of purchase of investment units in Retirement Mutual Fund) in full from Mook Asset Management every time the purchase amount of the fund is added together And fill out the correct tax forms when the Revenue Department wants to check documents We were able to show it all.

Although buying a fund from many asset management companies may be a hassle when paying taxes. But it means that we will also diversify investment. 1 How many times can the tax deduction benefit be used?

Will dividends on LTF sales be taxed?

Also have to pay taxes But we have two options for paying this dividend tax.

Deduct 10% withholding tax from the amount of dividends received and finish No need to be included at the end of the year again
Be included as income in the year that the dividend is received To calculate income tax as usual

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ใครที่ควรซื้อ RMF

ใครที่ควรซื้อ RMF ผู้มีเงินได้ที่ต้องการวางแผนภาษี และต้องการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีสวัสดิการหลังเกษียณอายุ เช่น ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือไม่มีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

 ตัวอย่างกลุ่ม ใครที่ควรซื้อ RMF

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้าง เช่น แพทย์ ทนายความ ศิลปิน และอื่นๆ เป็นต่น
 • ผู้ที่มีรายได้จากค่าคอมมิชชั่น ค่าลิขสิทธิ์ การรับเหมา
 • ผู้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญ แต่ต้องการสะสมเงินออมเพิ่มเติม และใช่สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาท
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ เป็นต้น เท่ากับเราก็รู้ได้ว่า ใครที่ควรซื้อ RMF

ถามตัวเองก่อนซื้อ RMF

 1. ต้องการออมเงินไว้ใช้หลังจากเกษียณอายุใช่
 2. มีความสามารถและต้องการออมเงินอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องในระยะยาวใช่ไหม
 3. มีความสามารถในการออมมากหรือน้อยแค่ไหน
 4. เป้าหมายการลงทุนของตนเองเป็นอย่างไร รับความเสี่ยงได้ในระดับไหน
 5. มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกองทุนนั้นมากน้อยแค่ไหน เช่น กองทุนที่เราสนใจมีความเสี่ยงในระดับใด กองทุนนั้นบริหารงานโดย บลจ. ที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือแค่ไหน การให้บริการและค่าธรรมเนียมมีการจัดการอย่างไร เป็นต้น

ใครที่ควรซื้อ RMF

Who should buy a RMF with income tax plans And want to save money for retirement Especially those without welfare after retirement, for example without a provident fund Or without the Government Pension Fund (GPF)

Sample group Who should buy RMF?Independent self-employed people without employers such as doctors, lawyers, artists, etc.
People who have income from commissions, royalty fees, and contractors
Provident fund Pension fund But want to accumulate additional savings And yes, the right to tax deduction does not exceed 15% of income and not more than 500,000 baht
Private company employees without a provident fund
Those who do not have welfare, saving money for retirement, for example. Who should buy RMF?
Ask yourself before buying a RMF.

1.Want to save money to use after retirement. Yes.
2.Have the ability and need to save money consistently in the long run, right?
3.Have the ability to save more or less
4.What are your investment goals? What level of risk can you accept?
5.How much information and information about the fund is there, such as the fund that we are interested in, what is the risk level? The fund is managed by a stable asset management company. How reliable How are services and fees managed? Etc.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี

สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี 

สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี ของกบข. + สำรองชีพ + RMF + ประกันชีวิตบำนาญ <= 500,000 บาท ดังนั้นเราจะซื้อ RMF หรือไม่จำนวนเท่าไหร่ก็ต้องดูว่า 500,000 – (กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ) แล้วเหลือเท่าไหร่และเราจะซื้อประกันชีวิตบำนาญหรือไม่ จำนวนเท่าไหร่เราก็ต้องดูว่า 500,000 – (กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ + RMF) แล้วเหลือหรือไม่ เหลือเท่าไหร่

เพราะหาก กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ + RMF = 500,000 บาทแล้ว การซื้อประกันบำนาญก็จะไม่ได้ประโยชน์ทางภาษีแต่อย่างใด กบข. คือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตัวอย่าง

 • นาย A เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ไม่มีเงิน กบข. มีแต่เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 250,000 บาท
 • ดังนั้นนาย A สามารถซื้อ RMF ได้ 500,000 – 250,000 = 250,000 บาท
 • แต่ถ้าหากนาย A ซื้อ RMF แค่ 200,000 บาท
 • นาย A ก็สามารถซื้อประกันแบบบำนาญได้ 500,000 – 250,000 – 200,000 = 50,000 บาท
 • แต่ถ้าหากนาย A ซื้อ RMF 250,000 บาทการซื้อประกันแบบบำนาญก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี

Tax incentives

Tax benefit of GPF + Provident Fund + RMF + Life Insurance Pension <= 500,000 baht. So how much to buy RMF? 500,000 – (GPF + Provident Fund). And will we buy life insurance or pension? How much do we have to see if 500,000 – (GPF + provident fund + RMF) are left or not? How much is left

Because if GPF + provident fund + RMF = 500,000 baht, then buying pension insurance will not have any tax benefits. GPF is the Government Pension Fund.

a sample

 • Mr. A is an employee of a private company, which has no money from Government
 • Pension Fund but only 250,000 baht of the fund contribution.
 • Therefore Mr. A can buy RMF for 500,000 – 250,000 = 250,000 baht.
  But if Mr A bought RMF for just 200,000 baht
 • Mr. A is able to buy a pension insurance for 500,000 – 250,000 – 200,000 = 50,000 baht.
 • But if Mr. A buys RMF 250,000 baht, buying pension insurance will not receive tax benefits.

LTF RMF is an investment in the stock market. Therefore there is a chance of receiving more returns than depositing money with a bank But there is a higher risk of loss as well. Based on the principle of High risk High return, we can reduce the risk if we find good information and buy at the right time.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การลดหย่อนภาษี

บางที่เรื่อง การลดหย่อนภาษี ก็กลายเป็นกระหลายคนจึงพยายามหาตัวช่วยในการลดหย่อนภาษี บางคนก็ทำประกันแบบถดหย่อนภาษีได้ แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่ไม่เพียงทำให้คุณลดภษีไต้ทำนั้น แต่คุณยังได้ลงทุนไปพร้อมกันตัวยนั่นคือการซื้อกองทุน LTF RMF

ซึ่งเป็นทองทุนที่พิเศษกว่ากองทุนอื่นๆ เพราะสองทองทุนนี้หมารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ Think Beyond comc

จึงขอนำเสนออีกหนึ่งตัวช่วย ที่จะทำให้คุณลดความกังวลกับภาระเรื่องภาษี ตัวยการนำสนอเรื่องยากๆ มาย่อยสลายอย่างเปินขั้นเป็นตอนต้วยรูปแบบการดำเนินเรื่อง และภาษา
ที่เข้ใจได้ง่ย อ่านสบายแถมยังป็นตูมือใช้ลดภาษีไดอีกตัวย

หนังสือเล่มนี้รบรวมทุกคำถามที่คุณต้องรู้เที่ยวกับกองทุน LTF กับ RMF แบบเจาะลึกทุกแง่มุมตั้งแต่วิธีการซื้อขายกองทุน การบริหาจัดการกองทุนและเคล็ดลับสำคัญที่จะซื้ออย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ในการลดหย่อนภาษีทุกคำตอบมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้กับการกลับมาอีกครั้งของพี่อ้อ
พี่ผึ้ง และโอสามพี่น้องที่เคยนำท่านผู้อ่านให้เข้าใจเรื่อง

ลดกาษีทำได้ไม่ยาก มาก่อนแล้ว มาถึงเล่มนี้พวกเขากลับมาพาทุกท่านไปหบอีก
วิธีลดภาษีด้วยการซื้อ LTF RMF การลดหย่อนภาษี แล้วมาลดภาษีได้ง่ายๆ ไปพร้อมกัน

การลดหย่อนภาษี

Tax deduction

Sometimes the tax becomes a lot, so many people are trying to find help in reducing the tax. Some people are able to get low tax insurance. But there is another method that not only causes you to reduce the tax. But you have also invested at the same time, that is to buy LTF RMF.

Which is a gold fund that is more special than other funds Because these two gold funds can be used for tax deduction. Think Beyond comc

Therefore would like to present another assistant That will make you reduce your worries about the tax burden. The introduction of advertising difficult Come to decompose step by step form of story and language
That is easy to understand Easy to read and also a tool for tax deduction.

This book combines all the questions you need to know. Travel with LTF and RMF in-depth in all aspects, from how to fund trading. Fund management and important tips on how to get the most benefit

In tax deduction. All the answers are in this book with the return of elder Oh.
Phi Pheung and Oh Sam, the brothers who had led the readers to understand the story

Reducing taxis is not difficult. Before this time, they come back and take everyone again.
How to reduce taxes by buying LTF RMF and easily reduce taxes at the same time.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ภาษีเงินได้

คนงานเงินเดือนกำลังเตรียมที่จะส่ง ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษีปี 2019 ซึ่งมีกำหนดส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยคนส่วนใหญ่ส่งทางออนไลน์ผ่านกรมสรรพากร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 และขยายเวลา 8 วันจนถึง 8 เมษายน 2020

เพื่อเตือนสิ่งที่ต้องทำในการยื่นภาษีและทำให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวก “ผศ. ดร. ยุทธนาศรีสวัสดิ์” ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายภาษีหนึ่งในทีมพัฒนาและซีอีโอของ iTAX ให้คำแนะนำผ่าน

“ทีมข่าวไทยรัฐได้แทรกซึมประเด็นปัญหา” ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับรายได้และ “การลดหย่อนภาษี” . เอกสารรายได้จะต้องมีหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือใบรับรอง 50 bis ในกรณีที่ทำงานเป็นนายจ้าง ทำรายได้อื่น ๆ เช่นดอกเบี้ยเงินฝากต้องขอเอกสารจากธนาคาร

“เราจำเป็นต้องรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนที่มีรายได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมิฉะนั้นอาจมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ภาษีตามภาษีมีมากกว่า 20 ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันเอกสารจะต้องเตรียมที่จะกรอกข้อมูลในการยื่นเพื่อที่จะไม่ สูญเสียสิทธิ์เช่นประกันชีวิตกองทุนรวมส่วนใหญ่ บริษัท

จะส่งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วในช่วงปลายปีควรตรวจสอบอย่างรอบคอบในกรณีที่มีการหล่นหรือเอกสารใบกำกับภาษีในกรณีที่ซื้อการศึกษาและ ภาษีเงินได้ อุปกรณ์กีฬารวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการเดินทางไปยังเมืองหลักและเมืองรองสามารถยื่นขอลดหย่อนภาษีได้กรณีเหล่านี้อาจมีคนประมาณ 20% ของการตรวจสอบเอกสารแบบสุ่ม แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ตีกัน “

ภาษีเงินได้

income tax

Salary workers are preparing to submit personal income tax for the 2019 tax year, which is due by March 31, 2020. Most people submit online through the Revenue Department. Beginning January 1, 2020 and extending 8 days until April 8, 2020.

To remind what needs to be done to file a tax and make it easy and convenient. “Asst. Prof. Dr. Yuthana Srisawad”, Professor of Tax Law, one of iTAX’s development and CEO team, advises via

“The Thai Rath News Team infiltrated the issue”, which is a document about income and The income document must have a withholding tax certificate or 50 bis certificate. In the case of working as an employer to make other income such as interest, deposits must be requested from the bank.

“We need to know where we are with income, which is very important because otherwise there may be problems with tax authorities. According to the tax, there are more than 20 different expenses. Documents must be prepared to fill out. In filing so as not to Loss of rights, such as life insurance, most mutual funds, companies

will be delivered to the customer at the end of the year, should carefully check in the event of a drop or tax invoice documents in the case of purchase of education and income tax, sports equipment, including travel expenses for Travel to primary and secondary cities can apply for a tax deduction. In these cases someone may be about 20% of the random check of documents. But most don’t hit each other. “

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น