ภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินและอาคารออกใช้เริ่มตั้งแต่ปี 2020 คุณรู้หรือไม่? ที่ดินแต่ละประเภทต้องเสียภาษีคำนวณอย่างไร?

การเข้าพักครั้งใหญ่เป็นเวลานานสำหรับการผลักดัน ภาษีที่ดิน ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แทนที่จะเก็บภาษีบำรุงรักษาในท้องถิ่นและภาษีที่ดินที่ถูกยกเลิกซึ่งจะเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป จึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายนี้ เรามาดูกันว่ารายละเอียดคืออะไร และเรายังต้องเสียภาษีที่ดินหรือไม่

อัตราภาษีที่กำหนดตามกฎหมาย

 • มูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 100 บาท)
 • มูลค่าเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 300 บาท)
 • มูลค่าเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 500 บาท)
 • มูลค่า เกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 700 บาท)
 • มูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 1,000 บาท)

          * กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ทำการเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีใน 3 ปีแรกที่กฎหมายบังคับใช้
          * ปีที่ 4 เป็นต้นไป ได้รับยกเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตราภาษีตั้งแต่ 2563-2565

 • บุคคลที่ทำนาไม่ต้องเสีย ภาษีที่ดิน

อัตราภาษีตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

 • บุคคลที่ทำการเกษตรด้วยที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษี
 • ในกรณีที่ที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาทจะมีการเก็บภาษีส่วนที่เกินไม่เกิน 0.15%
ภาษีที่ดิน

Land tax

Land and Building Taxes, Effective from 2020, Did You Know? How are taxed by each type of land calculated?

A long-term stay for the land tax push on March 12, 2019, the Government Gazette announced the Land and Buildings Tax Act 2019, instead of collecting local maintenance taxes and land taxes that Is abolished, which will begin to collect taxes from 1 January 2020 onwards, therefore summarizing the essence of this law Let’s see what the details are. And do we still have to pay land taxes?

Legal tax rates

 • Value 0-75 million baht, tax rate 0.01% (equal to 100 baht per million tax)
 • Value over 75-100 million baht, tax rate 0.03% (equal to million tax 300 baht each)
 • Value in excess of 100-500 million baht, tax rate 0.05% (equal to 500 baht tax per million)
 • Value in excess of 500-1,000 million baht, tax rate of 0.07% (Equivalent to tax of 700 baht per million)
 • Value of 1,000 million baht and up, tax rate of 0.10% (equal to tax of 1,000 baht per million)

*In the case of an individual who is engaged in agriculture Not subject to tax in the first 3 years enforced by law
* From the 4th year onwards, exemption of 50 million baht for the first area / local administrative organization

Tax rate from 2020-2022

 • People doing farming are not subject to land tax.

Tax rates from 2023 onwards

 • People who farm on land with a value of not more than 50 million baht are exempt from tax.
 • In the case of land with a value of more than 50 million baht, a tax of not more than 0.15%

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีหน้าที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ผู้ขายของผลิตภัณฑ์
 2. ผู้ให้บริการ
 3. ผู้นำเข้า

การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. สมัครลงทะเบียนก่อนวันที่เริ่มต้นธุรกิจ (ในกรณีที่เริ่มธุรกิจ)
 2. จดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท (กรณีดำเนินธุรกิจ)

อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สภาแห่งชาติเพื่อสันติภาพและความสงบเรียบร้อย (NCPO) ประกาศลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วยการขยายอัตราการจัดเก็บภาษี 7% อีก 1 ปีคือในปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

สำหรับการลดภาษีที่ประกาศเป็น 6.3 เปอร์เซ็นต์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีหรือ 0.7% ดังนั้นหากรวมอยู่ใน LAO อัตรา VAT จะยังคงอยู่ที่ 7% เหมือนเดิม

ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะใช้สำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. การขายผลิตภัณฑ์
 2. บริการ
 3. การนำเข้า

ตามมาตรา 80/1 ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบธุรกิจประเภทนานาชนิดดังนี้

 1. การส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. บริการที่ดำเนินการในราชอาณาจักรและบริการดังกล่าวใช้ในต่างประเทศ
 3. บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยเครื่องบินหรือเรือเดินทะเลที่ดำเนินการโดยนิติบุคคล
 4. ขายสินค้าหรือบริการให้กับกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้ต่างประเทศหรือการให้ทุน (อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการเงินกู้จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเช่นเงินกู้ IMF)
 5. การขายสินค้าหรือบริการไปยังสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูตพิเศษประจำสหประชาชาติสถานทูตสถานกงสุลใหญ่
 6. การขายสินค้าหรือบริการระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนและคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือระหว่างผู้ประกอบการและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากรไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือไม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

VAT

Person responsible for paying VAT

 1. Seller of the product
 2. Service provider
 3. Importers

VAT registration

 1. Apply for registration before the business start date. (In the case of starting a business)
 2. Registered within 30 days of earning more than 1.8 million baht (in the case of running a business)

Rate VAT

National Council for Peace and Order (NCPO) announces VAT reduction. With the extension of 7% tax collection for another 1 year, which is in the fiscal year 2015 from 1 October 2014 – 30 September 2015.

For tax cuts announced to be 6.3 percent, excluding VAT on behalf of local government organizations, at a rate of 1 in 9 of the tax rate or 0.7%, so if included in LAO, the VAT rate will remain at 7% as before < / p>

VAT calculation will be used for the following actions :

 1. Product sales
 2. Service
 3. Import

According to Article 80/1, the 0% tax rate shall be used for the calculation of value added tax for various types of business as follows:

 1. Exports of non-VAT exempt goods.
 2. Services carried out in the Kingdom and those used abroad
 3. International shipping services Country by plane or ocean ship operated by a juristic person
 4. Selling goods or services to ministries, bureaus, department, local government agencies or state enterprises according to foreign loan programs or funding (However, for a loan project, it must be approved by the government, such as a loan IMF)
 5. Sale of goods or services to the United Nations Embassies, Special Embassies, Embassies, Consulates General
 6. Sales of goods or services between bonded warehouses and bonded warehouses, or between operators and entrepreneurs operating in the duty free zone, whether in the same area or No

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ภาษีเงินได้

คนงานเงินเดือนกำลังเตรียมที่จะส่ง ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษีปี 2019 ซึ่งมีกำหนดส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยคนส่วนใหญ่ส่งทางออนไลน์ผ่านกรมสรรพากร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 และขยายเวลา 8 วันจนถึง 8 เมษายน 2020

เพื่อเตือนสิ่งที่ต้องทำในการยื่นภาษีและทำให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวก “ผศ. ดร. ยุทธนาศรีสวัสดิ์” ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายภาษีหนึ่งในทีมพัฒนาและซีอีโอของ iTAX ให้คำแนะนำผ่าน

“ทีมข่าวไทยรัฐได้แทรกซึมประเด็นปัญหา” ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับรายได้และ “การลดหย่อนภาษี” . เอกสารรายได้จะต้องมีหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือใบรับรอง 50 bis ในกรณีที่ทำงานเป็นนายจ้าง ทำรายได้อื่น ๆ เช่นดอกเบี้ยเงินฝากต้องขอเอกสารจากธนาคาร

“เราจำเป็นต้องรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนที่มีรายได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมิฉะนั้นอาจมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ภาษีตามภาษีมีมากกว่า 20 ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันเอกสารจะต้องเตรียมที่จะกรอกข้อมูลในการยื่นเพื่อที่จะไม่ สูญเสียสิทธิ์เช่นประกันชีวิตกองทุนรวมส่วนใหญ่ บริษัท

จะส่งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วในช่วงปลายปีควรตรวจสอบอย่างรอบคอบในกรณีที่มีการหล่นหรือเอกสารใบกำกับภาษีในกรณีที่ซื้อการศึกษาและ ภาษีเงินได้ อุปกรณ์กีฬารวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการเดินทางไปยังเมืองหลักและเมืองรองสามารถยื่นขอลดหย่อนภาษีได้กรณีเหล่านี้อาจมีคนประมาณ 20% ของการตรวจสอบเอกสารแบบสุ่ม แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ตีกัน “

ภาษีเงินได้

income tax

Salary workers are preparing to submit personal income tax for the 2019 tax year, which is due by March 31, 2020. Most people submit online through the Revenue Department. Beginning January 1, 2020 and extending 8 days until April 8, 2020.

To remind what needs to be done to file a tax and make it easy and convenient. “Asst. Prof. Dr. Yuthana Srisawad”, Professor of Tax Law, one of iTAX’s development and CEO team, advises via

“The Thai Rath News Team infiltrated the issue”, which is a document about income and The income document must have a withholding tax certificate or 50 bis certificate. In the case of working as an employer to make other income such as interest, deposits must be requested from the bank.

“We need to know where we are with income, which is very important because otherwise there may be problems with tax authorities. According to the tax, there are more than 20 different expenses. Documents must be prepared to fill out. In filing so as not to Loss of rights, such as life insurance, most mutual funds, companies

will be delivered to the customer at the end of the year, should carefully check in the event of a drop or tax invoice documents in the case of purchase of education and income tax, sports equipment, including travel expenses for Travel to primary and secondary cities can apply for a tax deduction. In these cases someone may be about 20% of the random check of documents. But most don’t hit each other. “

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

RMF ซื้อเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอดี

หลังจากเข้าใจความหมายของทั้ง LTF และ RMF ซื้อเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอดี แล้วเราจะเห็นว่าต้องซื้อมากแค่ไหน เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องจุดที่นี่คือการซื้อน้อยเกินไปไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด หรือซื้อมากเกินไปเพราะฉันเข้าใจว่าคุณจะได้รับการหักภาษีจำนวนมากเต็มจำนวน

ไม่มีเงื่อนไข การซื้อมากเกินไปไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ดังนั้นคุณต้องรวมเงินเดือนของคุณตลอดทั้งปีรวมถึงโบนัสด้วย ยอดรวมสุทธิเท่าไหร่และหักค่าใช้จ่ายและการหักเงินจากนั้นไปดูอัตรา

ภาษีที่ต้องชำระหากการเปรียบเทียบต่ำกว่าเกณฑ์ภาษีคุณไม่จำเป็นต้องซื้อ LTF / RMF เพื่อลงทุนสิ่งอื่น แต่ถ้าสนใจลงทุนในกองทุนรวมสามารถซื้อกองทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ LTF / RMF ซื้อเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอดี

คราวนี้เรามาดูวิธีการซื้อ เขาตัดสินใจว่าเราสามารถซื้อ LTF ได้มากถึง 15% ของรายได้ทั้งหมดและรวมไม่เกิน 500,000 บาท และสำหรับ RMF นั้นคล้ายคลึงกัน 15% ของรายได้ทั้งหมดและยอดรวมเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน) และ GPF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ให้ฉันยกตัวอย่างให้คุณ สมมติว่าเรามีเงินเดือน 25,000 บาท x 12 เดือนจากนั้นเราจะได้รับ 300,000 บาท เราสามารถซื้อกองทุน LTF / RMF ของแต่ละประเภทมากถึง 15% จากนั้น 300,000 x 0.15 = 45,000 บาทแสดงให้เห็นว่า LTF สามารถซื้อสูงถึง 45,000 บาทและ RMF สูงถึง 45,000 บาท

RMF ซื้อเท่าไหร่ที่เรียกว่าพอดี

How much is RMF to buy? It is called fit.

After understanding the meaning of both LTF and RMF, how much is called buying? And we will see how much to buy In order to prepare correctly, the point here is that buying too little cannot deduct all taxes. Or buy too much because I understand that you will receive a full tax deduction in full

No conditions Buying too much is not tax deductible, so you must include your salary throughout the year including bonuses. How much is the net total and deduct expenses and deductions and then look at the rate

Tax payable. If the comparison is lower than the tax threshold, you do not need to buy LTF / RMF to invest in other things. But if interested in investing in a mutual fund, can buy general fund which is not LTF / RMF, how much is called buy?

This time, let’s see how to buy He decided that we can buy up to 15% of LTF in total income and not over 500,000 baht and RMF is similar to 15% of total income and total amount when combined with provident fund) and GPF must not Over 500,000 baht

Let me give you an example. Let’s say we have a salary of 25,000 baht x 12 months.Then we will receive 300,000 baht.We can buy up to 15% of LTF / RMF of each type.Then 300,000 x 0.15 = 45,000 baht shows that LTF can buy up to 45,000. Baht and RMF up to 45,000 baht.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

คัดกลุ่มกองทุน RMF

คัดกลุ่มกองทุน RMF

RMF คืออะไรและนโยบายการลงทุนคืออะไร มีคำถามมากมายเกี่ยวกับวิธีการลงทุนใน RMF เพราะ RMF มีสินทรัพย์มากมายให้เลือก ที่นี่เราขอนำเสนอวิธีหนึ่งในการเลือกลงทุน RMF ซึ่งเป็นการเลือกการลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ ระดับความเสี่ยงของกองทุนแต่ละกองทุนมีอะไรบ้าง และเรามีความเสี่ยงแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง

กลุ่มความเสี่ยงต่ำสุด (Risk Level 1 – 2)

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสี่ยง สามารถรับผลตอบแทนได้น้อยลง แต่ไม่อยากเสียคือกองทุนตลาดเงินระยะสั้นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

กลุ่มความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ (Risk Level 3 – 4)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเล็กน้อย อาจมีขาดทุนเล็กน้อยเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวระยะกลาง คัดกลุ่มกองทุน RMF

กลุ่มความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (Risk Level 5)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงปานกลางสามารถรับความเสียหายได้บ้างเป็นประเภทกองทุนผสม

กลุ่มความเสี่ยงสูง (Risk Level 6 – 7)

เหมาะสำหรับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงสูง หวังความสูญเสียเพื่อผลกำไรระยะยาว เป็นกองทุนประเภทหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ

กลุ่มความเสี่ยงสูงมาก (Risk Level 8)

เหมาะสำหรับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงสูงมาก รับผลขาดทุนสูงหวังผลกำไรสูงสุดในระยะยาว เป็นกองทุนประเภทอุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์

คัดกลุ่มกองทุน RMF

Select funds RMF

What is RMF and what is investment policy? There are many questions about how to invest in RMF because RMF has many assets to choose from. Here, we would like to present one way to select RMF investment which is to choose the investment that is suitable for your risk. What is the risk level of each fund? And what kind of risk do we have for us?

Minimum risk level (1-2 level)

Suitable for those who do not want to take risks Able to receive less return But do not want to lose, namely short-term money market funds, short-term fixed income funds

Low risk level 3 – 4

Suitable for people with small risks There may be small losses as medium to long-term fixed income funds.

High risk level 5

Suitable for medium risk people who can take some damage as mixed fund

Risk level 6 – 7

Suitable for those who accept high risk Hoping to lose for long-term profits. Are Thai and foreign stock funds.

Risk Level 8

Suitable for those who accept very high risk Get high losses, hope for maximum profits in the long run. Is a commodity industry fund.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

กฎหมายการเงินใหม่ต้องรู้ ในปี 2563

กฎหมายการเงินใหม่ต้องรู้ ในปี 2563

ดินทุกแห่งที่เราตั้งชื่อจะถูกคำนวณสำหรับภาษีที่ดินและอาคารทั้งหมด ซึ่งหากเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในที่ดินและอาคาร แต่ถ้ามากกว่า 50 ล้านบาท กฎหมายการเงินใหม่ต้องรู้

ส่วนเกินจะถูกคำนวณภาษีในอัตรา 0.03% -0.10% ขึ้นอยู่กับราคาประเมิน แต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีที่ดิน (เช่นคอนโดมิเนียม) จะได้รับการยกเว้นในราคาประเมิน 10 ล้านบาทแรก

ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการให้ธนาคารส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรอย่าลืมตรวจสอบยอดเงิน ในปีนี้เช่นกันว่ามีบัญชีใด ๆ ที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขที่กำหนดและอาจเปลี่ยนไปใช้ธุรกรรมกับบัญชีธนาคารอื่นแทนได้อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากเงื่อนไขการส่งข้อมูลของธนาคารสถาบันการเงินให้เป็นรายได้ ที่จริงแล้วอาจต้องนั่งและคิดเกี่ยวกับแผนภาษีสำหรับปีหน้าอย่างจริงจังและถูกต้อง

บัญชีใดที่อยู่ใกล้กับเงื่อนไขที่ระบุ และอาจเปลี่ยนไปใช้การทำธุรกรรมกับบัญชีธนาคารอื่นแทนได้อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากเงื่อนไขการรับส่งข้อมูลของธนาคารสถาบันการเงินให้เป็นรายรับได้ ในความเป็นจริงมันอาจจำเป็นต้องนั่งและคิดเกี่ยวกับแผนภาษีสำหรับปีถัดไปอย่างจริงจังและถูกต้อง

กฎหมายการเงินใหม่ต้องรู้

New financial laws must be known in 2020

Every soil that we named will be calculated for all land and building taxes. If it is a house with land that we have named in the house registration and the appraised value is not over 50 million baht, will be exempt from paying taxes on land and buildings. But if more than 50 million baht

Excess will be calculated tax at the rate of 0.03% -0.10% depending on the appraised value But if it is a real estate without land (Such as condominiums) will be waived at the first 10 million baht appraised price.

Therefore, if you do not want the bank to send information to the Revenue Department, be sure to check the balance. This year, too, that there are any accounts that are close to the specified conditions and may switch to use transactions with other bank accounts instead. However,

if it is not possible to avoid from the conditions of submitting bank information to financial institutions as income In fact, it may be a matter of sitting and thinking about your next year’s tax plan seriously and correctly.

Which accounts are near the specified conditions And may switch to conducting transactions with other bank accounts instead. However, if it is not possible to avoid the conditions of data transfer from banks,

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

ความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทน

ความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทน 

 • ถ้ารับความเสี่ยงได้มาก ก็เลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเต็มที่เพื่อผลตอบแทนมากขึ้น
 • ถ้ารับความเสี่ยงได้บ้าง ก็เลือกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นบางส่วนที่เหลืออาจเป็นตราสารหนี้หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ก็ต้องยอมรับ ว่าผลตอบแทนจะไม่เท่ากับกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนั้นๆ นิดหน่อย
 • ถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้เลย ซื้อเพื่อต้องการลดหย่อนภาษีเป็นหลัก ก็ต้องเลือกกองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดหุ้นไว้ โดยดูสัดส่วนของการลงทุนว่า มีน้ำหนักไปทางไหนและระดับการป้องกันความเสี่ยง

หากใครไม่ทราบว่าจะวัดความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างไรดี วันนี้มีเกณฑ์คร่าวๆ มาบอก

 • วัยเริ่มทำงาน เหมาะกับกองทุน LTF ที่มีนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อเน้นสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง กองทุนประเภทนี้ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็มีโอกาศขาดทุนสูงเช่นกัน
 • วัยกลางคน เหมาะกับกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางไปจนถึงค่อนข้างสูง เช่น ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือเลือกลงทุนในหุ้นไม่เกินร้อยละ 70 ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้
 • วัยก่อนเกษียณ เหมาะกับกองทุนรวม LTF ที่มีความเสี่ยงไม่มากนัก เช่น LTF ที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากหุ้น

ก่อนตัดสินใจลงทุนอย่าลืมถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่า กองทุนที่เราเลือกอยู่ในกลุ่มไหน ความเสี่ยงระดับใดและถามตัวเองว่ารับความเสี่ยงนั้นได้หรือปล่าว และนี่คือ ความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทน

ความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทน

The relationship of risk level and return

 • If taking a lot of risk Choose funds that invest in stocks fully for more return
 • If able to accept some risks Then choose a fund that invests in some of the remaining stocks, may be debt securities or derivatives, but must accept That the return will not be equal to the fund investing in that stock a little
 • If you can’t take the risk at all Purchased primarily for tax deduction purposes Must choose a fund that has a policy to protect against the risk of stock market fluctuations By looking at the proportion of investment that Where is the weight and the level of risk protection?

If anyone does not know how to measure the risk that suits you better Today, there are rough criteria to say.

 • Adolescent Suitable for LTF funds that have a high risk investment policy. To focus on creating return on investment, such as investing in stocks with high growth rates This type of fund provides high returns. But also has a high chance of loss as well
 • Middle age, suitable for funds with medium to high risk, such as investing in stocks with good fundamentals Or choose to invest in shares of not more than 70 percent, the rest invest in debt
 • Early age Suitable for low-risk LTF mutual funds, such as LTFs that invest in derivatives to reduce risk from stocks

Before making an investment decision, don’t forget to ask the staff first that Which fund do we choose? What level of risk and ask yourself if you can accept that risk? And this is the relationship between risk levels and rewards

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี

การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี

ลองคิดดูว่า การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี นั้นสำคัญขนาดไหนถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องคอยวางแผนเรื่องการเงิน และเราก็จำเป็นจะต้องซื้อประกันชีวิตอยู่แล้ว ถ้าเราเป็นอะไรไปขึ้นมาครอบครัวของเราจะไม่ได้มาลำบากที่หลัง แต่ถ้าเราไม่มีการวางแผนที่ดี มันก็อาจก่อให้เกิดการเสียโอกาศและคนที่ลำบากต่อไปก็คือครอบครัวของเรา

สมมุติว่าปีนึงเราจ่ายเบี้ยประกัน 120,000 บาทสำหรับความคุ้มครองจากประกันชีวิต แต่ว่าเบี้ยประกันชีวิตที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ (ตามประกาศของกรมสรรพากร) นั้นไม่เกิด 100,000 บาทเท่านั้น ก็แปลว่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนเกิดอีก 20,000 บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อยภาษี เราก็จะเสียไปฟรีๆ แต่ถ้าเรามีการวางแผนภาษีที่รอบครอบขึ้น

ก็อาจจะซื้อประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยประกันเพียง 100,000 บาทแล้วอีก 20,000 บาทก็ไปซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญแทน ก็จะทำให้ลดหย่อนภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นแถมยังได้ภาษีคืน และเหลือเงินออมมากขึ้นด้วยซ้ำในเมื่อเงินเราของที่มีอยู่นั้นจำกัด

ดังนั้นเราต้องบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี จะช่วยให้เราบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว ยังไงก็ต้องทำประกันชีวิตเพื่อเตรียมหลักประกันให้กับครอบครัวของเราอยุ่แล้ว แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองครอบครัวที่เรารัก

การวางแผนที่จะลดหย่อนภาษี

Planning for tax deduction

Imagine that the plan to reduce the tax How important is it if you are the head of the family that needs to make financial plans? And we already need to buy life insurance If we were to rise up, our family would not have difficulty coming after. But if we don’t have good plans It may cause the opportunity to lose and the next difficult person is our family.

Let’s say that one year we paid 120,000 baht for insurance coverage from life insurance. But life insurance premiums that are tax deductible (According to the Revenue Department announcement) that is not only 100,000 baht, which means that life insurance premiums for another 20,000 baht will not be entitled to tax cuts. We will lose for free. But if we have a comprehensive tax planning

May buy life insurance that pays only 100,000 baht in insurance premiums and another 20,000 baht to buy pension life insurance instead Will make the full reduction of the tax, plus the tax return And even more savings, when our money is limited

Therefore, we must manage finances to the best of our ability, planning to reduce taxes. Will help us manage money more efficiently If we are the head of the family, we must raise money to support the family. However, we have to have life insurance to prepare collateral for our family already. But would it be better if we had to pay life insurance premiums? To protect the family we love

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ควรจะซื้อเท่าไรดีถึงได้ประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด

ควรจะซื้อเท่าไรดีถึงได้ประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด

ควรซื้อ (ลงทุน) ให้เต็มเท่าที่ได้รับสิทธิรับประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขทางภาษีที่กฏหมายกำหนด

 • LTF สามารถลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • RMF สามารถลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ แต่เมื่อรวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเงินประกันแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดคือ 500,000 บาท

สำหรับ LTF ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ <= 15% ของเงินได้ และ <= 500,000 บาท

แต่ RMF อาจจะสับสน เพราะนอกจาก <= 15% ของเงินได้แล้วอย่าลืมว่าสิทธิ์ประโยชน์รวมทางภาษีของ กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ + RMF + ประกันชีวิตบำนาญ ต้อง <= 500,000 บาทด้วย

หากยังงง และสับสนกับเรื่องนี้อยู่ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายตัวอย่างให้ดูกัน

ถ้าเราเปลี่ยนการซื้อหน่วยลงทุนเดิม (ตารางช่องแรกลงทุนบางส่วน) ซื้อ 30,000 บาท เราต้องเสียภาษี 6,500 บาทเป็นซื้อสูงสุดตามเงื่อนไข (ตารางช่องที่ 2 ลงทุนเต็มสิทธิ) คือ 15% ของเงินได้เท่ากับ 60,000 บาท เราจะเสียภาษีแค่ 5,000 บาท สามารถประหยัดภาษีได้เพิ่มอีก 1,500 บาท

ควรจะซื้อเท่าไรดีถึงได้ประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด

ควรจะซื้อเท่าไรดีถึงได้ประโยชน์ทางภาษีมากที่สุด

How much should I buy to get the most tax benefit?

Should buy (invest) as full as is entitled to tax benefits according to the tax conditions specified by law

 • LTF can be reduced up to a maximum of 15% of the money but not more than 500,000 baht.
 • RMF can deduct up to 15% of the income but when combined with provident fund Government Pension Fund And the pension insurance must not exceed the specified amount of 500,000 baht
  For LTF, it’s not too complicated <= 15% of income and <= 500,000 baht

But RMF may be confused because aside from <= 15% of the income, don’t forget that the GPF’s tax benefits + provident fund + RMF + pension life insurance must also be <= 500,000 baht.

If still confused and confused about this Let us explain the example to you.

If we change the purchase of the original investment units (Table of the first channel, partial investment) to buy 30,000 baht, we have to pay 6,500 baht tax as the maximum purchase according to the conditions (Table Box 2, full investment rights) is 15% of the income equal to 60,000 baht. We will pay tax of only 5,000 baht, can save an additional 1,500 baht

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ข้อดีข้อเสียกองทุน SSF กองทุนลดหย่อนภาษี

ข้อดีข้อเสียกองทุน SSF

ข้อดี

 1. มีกองทุน SSF ใหม่ที่จะช่วยลดภาษี หลังจากครั้งแรกที่หลายคนคิดว่าอาจจะไม่มีอะไรมาแทนที่นโยบายใหม่ของรัฐบาลถือว่าเป็นบวก
 2. SSF สามารถลงทุนในทรัพย์สินทุกประเภท ประเด็นนี้ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับ SSF เพราะจะช่วยลดปัญหาที่ LTF ต้องลงทุนในหุ้นเป็นหลัก การกระจายของสินทรัพย์อื่น ๆ มีความคล่องตัว สามารถนำไปใช้กับแผนทางการเงินต่างๆและเลือกระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 3. เพดานการซื้อของ SSF และ RMF ไม่เกิน 30% ของเงิน ประเมินเพดานที่นี่ สิ่งนี้จะช่วยให้คนที่มีรายได้ต่ำสามารถเข้าถึงการลดลงได้ ภาษีเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อลดภาษี LTF หรือ RMF อย่างเต็มที่เราต้องมีรายได้ประมาณ 3,333,333 บาท เพดานนี้จะลดลงเหลือ 666,666 บาทสำหรับกองทุน SSF และ 1,666,666 บาทสำหรับกองทุน RMF เท่านั้น
 4. ทั้ง SSF และ RMF ไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำในการซื้อ สามารถช่วยลดภาระการจ่ายเงินในช่วงที่มือแน่น

ข้อเสีย

 1. SSF ถือครองนานถึง 10 ปีนับจากวันที่ซื้อหรือ 10 ปีเต็มซึ่งแตกต่างจาก LTF ที่ถือ 7 ปีปฏิทินหรือสามารถใช้กลอุบายเพียง 5 ปี ระยะเวลาที่นานขึ้นดังนั้นครึ่งหนึ่งของการคืนภาษีโดยเฉลี่ยต่อปีตัวอย่างเช่นหากเรามีฐานภาษี 30% LTF
 2. ถือเป็นเวลา 5 ปีเศษส่วนจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมประมาณ 6% ต่อปีในขณะที่ SSF ถือ 10 ปี จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมเพียง 3% ต่อปี สามารถซื้อลดภาษีจาก LTF 500,000 บาทเหลือเพียง 200,000 บาทใน SSF สิ่งนี้จะลดจำนวนการลดภาษี
 3. คำนวณการลดหย่อนภาษีสูงสุดระหว่าง SSF และ RMF ในอดีตคำนวณแยกระหว่าง LTF และ RMF ทำให้มีการ จำกัด การหักภาษีสูงสุดจาก 1,000,000 บาทเหลือเพียง 500,000 บาท
ข้อดีข้อเสียกองทุน SSF

ข้อดีข้อเสียกองทุน SSF

Advantages

 1. Has a new SSF fund that will help reduce taxes After the first time, many people think that there may be nothing to replace the new government policy is considered positive.
 2. SSF can invest in all types of assets. This is considered a plus for SSF as it will mainly reduce the problems LTF has to invest in stocks. The distribution of other assets is streamlined. Can apply to various financial plans and choose the risk level that is appropriate for each person
 3. The purchase ceiling of SSF and RMF is not more than 30% of the ceiling assessment here. This will help people with lower incomes reach the reduction. Previous tax increases. To fully reduce LTF or RMF taxes, we have to earn around 3,333,333 baht. This ceiling will be reduced to 666,666 baht for SSF funds and 1,666,666 baht for RMF funds only.
 4. Both SSF and RMF has no minimum purchase requirements. Can help reduce payment burdens during tight hands.

Disadvantage

 1. SSF holds for up to 10 years from the date of purchase or 10 full years. Unlike LTF holding 7 calendar years or can use tricks only 5 years, the duration is longer, therefore half of the returns Average tax per year. For example, if we have a 30% LTF tax base
 2. considered for 5 years, fractions will receive an additional return of around 6% per year while SSF holds 10 years will result Additional compensation of only 3% per year. Can buy tax reduction from LTF. 500,000 baht to just 200,000 baht in SSF. This will reduce the amount of tax cuts.
 3. Calculate the maximum tax deduction between SSF and RMF. In the past, separate calculations between LTF and RMF resulted in a maximum tax deduction from 1,000,000 baht to just 500,000 baht.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น