LTF คือ อะไรหลายคนสงสัย?

LTF คือ

LTF คือ LTF ย่อมาจาก Long Term Equty Fund หรือทองทุนรวมหุ้นระยะยาว เปินกองทุนที่นันลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่ 65% สามารถมีนโยบายกาจยเงินนผลใด และยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือผู้ลงทุนในกองทุนนี้มารนำเงินกีลทุนในแต่ละปีมาลดหย่อนกาษีไต้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายทำหนด

นโยมายการลงทุนของ LTF มีเพียงนโยบายเดียวคือ ลงทุนในหุ้นทำให้LTFมีความเสี่ยงสูงจนถึงสูงมากส่วนแต่ละกองทุนจะเลือกลงทุนในหุ้นตัวใดหรืออนุพันธ์ของตราสรทุนใดเพื่อลดความเสี่ยง ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนนั้นๆ

ตัวอย่าง กองทุนรมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนในหุ้น 100% ชนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว กองทุนปิดเคหุ้นระยะยาว กองทุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล เป็นต้นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนในหุ้นประมาณ 70% เช่นกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาวปันผล75/25 กองทุนเปิดเค 70:30

หุ้นระยะยาวปันผล กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 เป็นตันประกันชีวิตบำนาญแบบลดหย่อนได้เป็นประกันชีวิตที่รวมประกันแบบบำนาญ (มีเงินใช้หลังเกษียณอายุ) และประกันชีวิตแบบตลอดชีพเข้าด้วยกันโดยมีเงื่อนไข ดังนี้เป็นกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ต้องระบุบในกรมธรรม์ว่าเป็นประกันแบบบำนาญที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ต้องไม่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ใดๆระหว่างปีที่ชำระเบี้ยประกัน ยกเว้นหากเสียชีวิตก่อนทายาทก็จะได้รับเงินประกันชีวิต และหลังอายุครบ 55 หรือ 60 ปี จะต้องได้รับเงินบำนาญเป็นงวด งวดละเท่าๆ กันจนอายุไม่ต่ำกว่า 85 ปี (หรือตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

  สามารถนำเอาเงินที่ซื้อประกันนี้มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อนำมารวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

LTF คือ

LTF is

LTF is LTF which stands for Long Term Equty Fund or Gold Equity. Open a fund that invests in no less than 65% of the shares. Can have any payment policy? And there is another special feature is that investors in this fund Mara can reduce the capital in each year to reduce the tax according to the conditions stipulated by law.

LTF’s investment policy has only one policy which is Investing in shares makes LTF high to very high risk for each fund to choose to invest in any stock or equity derivatives to reduce the risk. It depends on the fund’s policy.

Example of Long-Term Equity Funds that invest in 100% shares in Bualuang Long-Term Equity Fund K Long-Term Equity Fund Krungsri Long Term Equity Dividend Fund For example, long-term equity funds that invest in approximately 70% of shares such as Bualuang Open-end Fund, Dividend Stock 75/25, Open K Fund 70:30

Long-term stock dividend Krung Thai Long-Term Equity Fund 70/30 is a ton of life. Pensions are deductible. It is a life insurance that combines pension insurance. (Have money after retirement) and life insurance with life together with conditions This is an insurance policy that has coverage from 10 years or more.

Can use the money to buy this insurance to reduce the tax up to 15% of the income and not more than 200,000 baht and when combined with the provident fund Government Pension Fund (GPF) and RMF must not exceed 500,000 baht

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตก

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตก จนทำให้ตลาดหุ้นตกต่ำมากๆ ควรทำอย่างไรกับ LTF ที่ซื้อไว้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ตลาดหุ้นตกต่ำมากๆ จนทำให้ LTF ที่เราซื้อไว้ราคาตกลงไปมาก เรายังมี 2 ทางเลือกคือ

 1. ขายกองทุนแล้วยอมคืนเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีพร้อมดอกเบี้ยให้กรมสรรพากร เพื่อรักษาเงินทุนที่ลงทุนซื้อกองทุนไว้ (ซึ่งข้อนี้ไม่แนะนำ)
 2. ถ้าเงินที่เราซื้อเป็นเงินเย็นไม่ต้องรีบนำไปใช้อะไร เราควรใจเย็นๆ รอให้ภาวะตลาดหุ้นกลับเป็นขาขึ้น เมื่อไรที่ LTF ที่เราซื้อราคาขึ้นอีกครั้งเราค่อยขายก็ได้ ถึงแม้จะเลยเวลาที่ขายได้ (เลย 5 ปีปฏิทิน) ไปแล้ว เราก็สามารถถือต่อไปจนได้ราคาตามที่ต้องการ (ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องขายในปีที่ 5)

ดังนั้นขอสรุปว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตก การซื้อ LTF RMF ที่ดีที่สุดคือการนำเงินเย็น (เงินที่ไม่มีก็ไม่เดือดร้อน) มาซื้อ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอเสี่ยงน้อยโอกาศได้รับผลตอบแทนก็น้อยถ้าเสี่ยงมากโอกาศได้รับผลตอบแทนก็มากขึ้น

RMF ที่ลงทุนในตราสารทุนอาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกับ LTF แต่เนื่องจาก RMF นั้นลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายกว่า LTF (ที่เน้นลงทุนในหุ้น) ถ้าตลาดหุ้นตกต่ำมากๆ เราก็สามารถใช้วิธีสับเปลี่ยนกองทุนไปยัง RMF ที่ลงทุนสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาลหรือทองคำ เป็นต้น

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตก

 When the bubble burst happens Until causing the stock market to be very low What should be done with the LTF purchased? In the event that the stock market is so low that it causes the LTF that we bought to fall a lot, we still have two options:

1.Sell ​​the fund and agree to pay tax exemptions including interest to the Revenue Department. In order to maintain the capital invested in the fund (This item is not recommended)
2.If the money we buy is cold money, do not rush to use anything We should calm down. Waiting for the stock market to turn up. Whenever the LTF that we buy again increases, we can sell. Even after the time of selling (after 5 calendar years) has passed, we can continue to hold until the desired price. (No requirement to sell in year 5)

Therefore, let’s summarize that When a bubble burst occurs, the best LTF RMF purchase is bringing cold money. (No money does not suffer) to buy because investment is always risky. Low risk. Opportunity to receive returns is small. If very risky, chances of receiving more returns are higher.

RMFs investing in equity securities may be affected as well as LTF, but since RMFs invest in a wider variety of assets than LTFs (which focus on stocks), if the stock market is very low We can also use the method of switching funds to RMF that invests in other types of assets such as government bonds or gold etc.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

เคล็ดลับการซื้อกองทุน

เคล็ดลับการซื้อกองทุน ช่วงเวลาที่ซื้อแล้วดีที่สุดก็คือ ช่วงเวลาที่ราคากองทุนนั้นๆ ต่ำที่สุดแม้ว่าทุกคนอยากจะซื้อกองทุนให้ได้ในราคานั้นราคานี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครซื้อในช่วงเวลาที่ถูกต้องได้ทุกครั้ง

ดั้งนั้น เคล็ดลับการซื้อกองทุน จึงควรซื้อแบบ Dollar Cost Averaging หรือซื้อแบบเฉลี่ยต้นทุน ซึ่งหมายถึง ผู้ซื้อต้องซื้อกองทุนเป็นประจำและสม่ำเสมอ โดยไม่สนใจว่าราคาตอนนั้นจะขึ้นหรือลง เช่น ซื้อทุกวันที่ 15 ของเดือนนั้นๆ เป็นต้น เคล็ดลับการซื้อกองทุน แต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่แนะนำให้รอจนกว่าราคากองทุนนั้นจะต่ำที่สุดไม่ต้องรีบดูไปเรื่อยๆ ก่อน

เพราะ LTF RMF นั้นเป็นกองทุนระยะยาว ดังนั้นวิธีการซื้อแบบสม่ำเสมอนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการขาดของคุณในแต่ละปีได้นั้นเอง และยังให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนปีละ 1 ครั้งตอนปลายปีอีกด้วย ปัจจุบัน บลจ. ต่างๆ เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยบริการซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกเดือนโดยหักค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากของคุณได้เลย

หรือ บลจ. นั้นๆ ก็จะหักผ่านบัตรเครดิตอยู่ที่เราจะลงทะเบียนการซื้อขายไว้อย่างไรดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนลองถามเรื่องนี้กับทาง บลจ. ด้วยจะได้ลงทุนกันแบบสบายๆ ใจไม่ต้องกังวลว่าจะลืมซื้อเพราะพอถึงวันนั้นๆ ทาง บลจ. ก็หักเงินของเราทันนี้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งจำและจะหักทุกๆ เดือนหรือยังไงก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกไว้นั้นเอง

เคล็ดลับการซื้อกองทุน

The trick to buying a fund at the best time is at a time when it has the least amount of money. Anyone who wants to buy a fund that gets that price. But in reality, no one bought at the time Always correct

Tips for buying a dollar should use the dollar or the cost of purchasing as money and expenses, regardless of when to buy it in 15 days of the month. Then, as a model, tips for buying funds, people will not same But suggest to wait and see the price of funds

Because LTF RMF is a long-term money, a way to reduce the losses that occur from lack of funds in various periods of time. Increase the convenience for customers by buying investment units on a monthly basis by deducting expenses. Can pay through your deposit account straight away

Or asset management company, and then deducted through the credit card that we will register in advance before investing. Try asking about this with the asset management company. Will be invested together comfortably, mind not having to worry about forgetting to buy, so immediately deduct our money, do not waste time sitting and will deduct every month or whatever, depending on our choice by oneself

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

สุดยอด 5 กองทุน LTF

สุดยอด 5 กองทุน LTF

กองทุน LTF ที่มีผลตอบแทนโดดเด่นย้อนหลัง 1 ปี ได้แก่

 1. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว (ASP-SMELTF) 07%
 2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) 5.72%
 3. กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2) 5.33%
 4. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส หุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF) 49%
 5. กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล (T-LowBetaLTFD) 42%

กองทุน LTF ที่มีผลตอบแทนโดดเด่นย้อนหลัง 5 ปี ได้แก่

 1. กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์ หุ้นระยะยาวปันผล (K20SLTF) 40% ต่อปี
 2. กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) 55%
 3. กองทุนเปิดยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF) 53%
 4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL LTF) 40%
 5. กองทุนเปิดแมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MS-CORE LTF) 31%

การเข้าซื้อกองทุน LTF ในช่วง ธ.ค. 62 ดูเหมือนจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ  จากทั้งเหตุผลที่เป็นปีสุดท้ายของการสิทธิทางภาษี  และเป็นช่วงจังหวะของราคาหุ้นที่ปรับลงมาอยู่ในระดับที่ไม่แพงมากนัก สุดยอด 5 กองทุน LTF

แต่สิ่งสำคัญที่อยากให้นักลงทุนทุกท่านได้พิจารณาก็คือ  แม้จะเป็นปีสุดท้าย แต่หากซื้อเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี  คุณต้องถือจนครบเกณฑ์ 7 ปีปฏิทิน  ดังนั้นจะขายคืนได้ก็ปี 2568 เป็นต้นไป  และที่สำคัญควรอ่านรายละเอียดนโยบายลงทุนของแต่ละกองทุนให้ละเอียด ก่อนลงทุนทุกครั้ง  ไม่ควรมองที่ผลตอบแทนย้อนหลังเพียงอย่างเดียว

สุดยอด 5 กองทุน LTF

Top 5 LTF funds

LTF funds with outstanding returns for the past 1 year are

 1. Asset Plus Small and Mid Cap Equity Long Term Equity Fund (ASP-SMELTF) 07%
 2. SCB Open-end Fund Long-term stock dividend 70/30 (SCBLT1) 5.72%
 3. SCB Long-Term Plus Equity Fund (SCBLT2) 5.33%
 4. Asset Plus Fund Long-term stock with a higher profit (ASP-GLTF) 49%
 5. Thanachart Fund Low Beta Long Term Stock Dividend (T-LowBetaLTFD) 42%

LTF funds with outstanding returns for the past 5 years are

 1. K20 Select Long-Term Dividend Fund (K20SLTF) 40% per year
 2. Phatra Fixed Income Fund Long-term stock dividend (PHATRA LTFD) 55%
 3. UOB Long-Term Equity Fund (UOBLTF) 53%
 4. Principal Long-Term Equity Fund (PRINCIPAL LTF) 40%
 5. Manulife Strength Core Long Term Equity Fund (MS-CORE LTF) 31%

The purchase of LTFs in December 2019 seems to be of particular interest. From the reason that is the last year of tax privileges And is the timing of the share price that has been adjusted down to a not very expensive level. Top 5 LTF funds

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

LTF RMF ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์

LTF RMF ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์

LTF RMF ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ อะไร?

 • LTF นั้นแรกเริ่มจัดตั้งมาด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้ตลาดหุ้นโดยเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนเข้าลงทุนในตลาดหุ้น โดยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเป็นเครื่องมือจูงใจ
 • RMF จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์คือ เป็นหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการออมหลังเกษียณสำหรับคนไทย โดยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเป็นเครื่องมือจูงใจ

เหตุผลที่แท้จริงของกองทุนทั้งสองประเภทนั้น ไม่ใช่เพื่อเป็นสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีแต่ใช้ประโยชน์ทางภาษีเป็นเหยื่อล่อ และเชิญชวนให้คนไทยรู้จักการออม และการลงทุนด้วยเครื่องมือที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาคือ เรามักเอาเรื่องประโยชน์ทางภาษีมาชูเป็นธงหลัก โดยดูที่ลงทุนที่มีไปซื้อ LTF ระยะสั้นกว่า

สามารถขายเมื่อครบกำหนดเงื่อนไขได้เร็วกว่า แล้วก็นำเงินลงทุนที่มีไปซื้อ LTF ทั้งก้อนทั้งๆ ที่มีความเสี่ยงอาจจะสูงกว่า RMF ก็เป็นได้แล้วอาจไม่ตอบโจทย์ชีวิตในระยะยาวของเราก็เป็นไปได้

ที่ต้องรู้คือ เป้าหมายการเงินออมหลังเกษียณนั้นถือว่ามีความสำคัญมากๆ ลองคิดดูตอนคุณเกษียณไปแล้ว ใครจะมาดูแลเรา? จะหวังพึ่งพาลูกหลายหรอ? หลายคนก็แต่งงานช้าและกว่าจะมีลูกหนุ่มสาวสมัยเราก็มีลูกช้ามากขึ้นไปอีก

แถมรายจ่ายในการเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนเดี๋ยวสูงไม่น้อยเลยเลยมีได้แค่คนเดียวหรือสองคน จะหวังพึ่งลูกหลายจริงๆหรอ? อย่าเลยเพราะฉะนั้น ผมมองว่าอย่าให้ความสำคัญกับ RMF น้อยเกินไปนะครั้บ เมื่อรู้เงื่อนไขทั้ง LTF และ RMF แล้ว อย่าเพิ่งซื้อเต็มสิทธิ์ เพราะเรายังมีรายการหักลดหย่อนภาษีกรณีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หักลดหย่อนผู้มีเงินได้, หักลดหย่อนบุตร, เบี้ยประกันภัย, ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

LTF RMF ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์

What is the purpose of LTF RMF?

LTF was originally established with the objective To stabilize the stock market by increasing the proportion of investors to invest in the stock market By using the right of tax deduction as an incentive tool
RMF was established for the purpose of Is one of the investment tools to prepare retirement savings for Thai people By using the right of tax deduction as an incentive tool
The true reason for both types of funds Not to be a tax deduction right but to use tax as a bait And invite Thai people to know savings And investment with a wider variety of tools, but the problem is that we tend to use tax benefits as the main flag By looking at the investments that are made to buy LTF in the shorter term

Can sell when the terms are due faster And then invest all the money I have to buy LTF in spite of At risk may be higher than RMF is probably not possible to meet our long-term life is possible

Must know is The goal of retirement savings is considered very important. Think about it when you retired. Who will take care of us? Hope to rely on many children? Many people get married sooner and later, with more young children in our day.

Plus the cost of raising a child is very high at all, so there can be only one or two people Really want to rely on children? Do not do therefore I don’t think the RMF is too important. When knowing both LTF and RMF terms, don’t just buy the full right. Because we still have various tax deductions in various cases, whether it is income tax deduction, child allowance, insurance premiums, interest on loans.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

วางแผนลดหย่อนภาษีปี 63

วางแผนลดหย่อนภาษีปี 63

ประโยชน์ของการวางแผนลดหย่อนภาษีผ่านการลงทุน SSF ในปีต่อ ๆ ไปจะลดลงเมื่อเทียบกับสิทธิที่เราได้รับในปีที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้มันสามารถลงทุนใน LTF-RMF และกองทุนเงินออมเพื่อการเกษียณอื่น ๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาทสามารถเป็นกองทุนเพื่อการลงทุน SSF, RMF และกองทุนเงินออมเพื่อการเกษียณอื่น ๆ รวมไม่เกิน 5 แสนบาทเท่านั้น

อย่างไรก็ตามเรายังสามารถวางแผนภาษีผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ นอกจากนี้ยังให้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีเช่นการลงทุนผ่าน RMF เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว

รวมถึงการประกันสุขภาพเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงในการต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุการประกันชีวิตเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงสำหรับครอบครัวหรือคนที่คุณรัก

ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นรูปแบบการออมเงิน ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่และมีความเสี่ยงต่ำหรือการซื้อประกันเงินบำนาญเพื่อรับประกันกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอตลอดอายุเกษียณ

รวมถึงการใช้ช่องทางอื่นที่ไม่ใช่การซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อช่วยลดภาษีเช่นการบริจาคเพื่อการศึกษาซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของจำนวนเงินบริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและการหักเงินเป็นต้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่า 2020 จะเปลี่ยนจาก LTF เป็น SSF วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกองทุนทั้งสองยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

วางแผนลดหย่อนภาษีปี 63

วางแผนลดหย่อนภาษีปี 63

Plan for 63 tax deduction

The benefits of tax deduction planning through SSF investments in the following years will be reduced compared to the rights we received in the previous year. Previously, it was able to invest in LTF-RMF and other retirement savings funds together for no more than 1 million baht. It could be a SSF investment fund, RMF and other retirement savings funds for a total of no more than 500,000. Baht only.

However, we can still plan taxes through various financial products. They also provide tax relief benefits, such as investing through RMFs for the purpose of creating long-term wealth.

Including health insurance to cover the risk of having to pay for medical expenses due to illness or accident, life insurance to provide stable insurance for the family or loved ones.

At the same time, it is considered a form of saving money. Which provides relatively stable and low-risk returns or the purchase of pension insurance to ensure consistent cash flow throughout the retirement age.

Including the use of methods other than the purchase of financial products to help reduce taxes, such as educational donations, which can double the tax deduction of the actual donation amount but not more than 10% of the income after deduction of value. Expenses and deductions etc.

However, even if 2020 is changed from LTF to SSF, the true objectives of both funds remain unchanged.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

เทคนิคในการออมและลงทุน

เทคนิคในการออมและลงทุน สำหรับลดหย่อนภาษี

ดูการลงทุนใน SSF และ RMF เป็นพอร์ตเดียวกัน การแบ่งสินทรัพย์เป็นการลงทุนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเหมาะสำหรับความสามารถในการรับความเสี่ยง

กองทุน SSF นั้นไม่เหมือนกับ LTF ที่มีนโยบายการลงทุนอิสระ ไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นไทยอย่างน้อย 65% ดังนั้นก่อนการลงทุนจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อดูว่ากองทุนที่เราลงทุนนั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงหรือไม่ ไม่ต้องลงทุนในใครไม่จำเป็นว่าเพื่อนหรือญาติลงทุนอะไรก็ตามแล้วเราต้องลงทุนตามเขา เพราะความสามารถในการรับความเสี่ยงไม่เท่ากัน

การกระจายการลงทุนที่เหมาะสมไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในระยะยาวควรมีตราสารหนี้หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศและสินทรัพย์ทางเลือกเช่น REITs และทองคำ เทคนิคในการออมและลงทุน

ระยะเวลาถือครอง 10 ปีน่าจะนาน แต่จากสถิติก่อนหน้านี้การลงทุนที่นานขึ้นผลตอบแทนก็จะสูงขึ้น
มีหลายปัจจัยในตลาดการเงินของเราที่เราไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งที่เราควบคุมนั้นมี แต่วินัยเท่านั้น และบทวิจารณ์ทั่วไปของพอร์ตการลงทุน ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราสามารถควบคุมสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้จะต้องผ่าน

เทคนิคในการออมและลงทุน

Techniques for saving and investing For tax deduction

View investment in SSF and RMF in the same port The division of assets into investments is the most effective. And suitable for being able to take risks.

SSF funds are not the same as LTFs with independent investment policies. It does not need to be at least 65% Thai shares. Therefore, before investing, there must be a check to see if the fund we invest is suitable for risk or not. No need to invest in anyone, no matter what friends or relatives have invested, then we have to invest in them. Because the ability to take risks is not the same.

Proper investment diversification, not too much and not too little, is still an important factor for long-term success. There should be Thai bonds, foreign stocks and alternative assets such as REITs and gold. Saving techniques And invest

10 years holding period should be long, but from previous statistics, the longer the investment, the return will be higher.
There are many factors in our financial market that we can’t control. The things that we control are But only discipline And general reviews of portfolios Therefore it is better to focus on things that we can control. Things that cannot be controlled must go through.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีหน้าที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ผู้ขายของผลิตภัณฑ์
 2. ผู้ให้บริการ
 3. ผู้นำเข้า

การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. สมัครลงทะเบียนก่อนวันที่เริ่มต้นธุรกิจ (ในกรณีที่เริ่มธุรกิจ)
 2. จดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท (กรณีดำเนินธุรกิจ)

อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สภาแห่งชาติเพื่อสันติภาพและความสงบเรียบร้อย (NCPO) ประกาศลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วยการขยายอัตราการจัดเก็บภาษี 7% อีก 1 ปีคือในปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

สำหรับการลดภาษีที่ประกาศเป็น 6.3 เปอร์เซ็นต์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีหรือ 0.7% ดังนั้นหากรวมอยู่ใน LAO อัตรา VAT จะยังคงอยู่ที่ 7% เหมือนเดิม

ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะใช้สำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. การขายผลิตภัณฑ์
 2. บริการ
 3. การนำเข้า

ตามมาตรา 80/1 ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบธุรกิจประเภทนานาชนิดดังนี้

 1. การส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. บริการที่ดำเนินการในราชอาณาจักรและบริการดังกล่าวใช้ในต่างประเทศ
 3. บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยเครื่องบินหรือเรือเดินทะเลที่ดำเนินการโดยนิติบุคคล
 4. ขายสินค้าหรือบริการให้กับกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้ต่างประเทศหรือการให้ทุน (อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการเงินกู้จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเช่นเงินกู้ IMF)
 5. การขายสินค้าหรือบริการไปยังสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูตพิเศษประจำสหประชาชาติสถานทูตสถานกงสุลใหญ่
 6. การขายสินค้าหรือบริการระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนและคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือระหว่างผู้ประกอบการและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากรไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือไม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

VAT

Person responsible for paying VAT

 1. Seller of the product
 2. Service provider
 3. Importers

VAT registration

 1. Apply for registration before the business start date. (In the case of starting a business)
 2. Registered within 30 days of earning more than 1.8 million baht (in the case of running a business)

Rate VAT

National Council for Peace and Order (NCPO) announces VAT reduction. With the extension of 7% tax collection for another 1 year, which is in the fiscal year 2015 from 1 October 2014 – 30 September 2015.

For tax cuts announced to be 6.3 percent, excluding VAT on behalf of local government organizations, at a rate of 1 in 9 of the tax rate or 0.7%, so if included in LAO, the VAT rate will remain at 7% as before < / p>

VAT calculation will be used for the following actions :

 1. Product sales
 2. Service
 3. Import

According to Article 80/1, the 0% tax rate shall be used for the calculation of value added tax for various types of business as follows:

 1. Exports of non-VAT exempt goods.
 2. Services carried out in the Kingdom and those used abroad
 3. International shipping services Country by plane or ocean ship operated by a juristic person
 4. Selling goods or services to ministries, bureaus, department, local government agencies or state enterprises according to foreign loan programs or funding (However, for a loan project, it must be approved by the government, such as a loan IMF)
 5. Sale of goods or services to the United Nations Embassies, Special Embassies, Embassies, Consulates General
 6. Sales of goods or services between bonded warehouses and bonded warehouses, or between operators and entrepreneurs operating in the duty free zone, whether in the same area or No

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุน LTF

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายเงินจริง สูงสุดไม่เกิด 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่เกินปีละ 2 ครั้งตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง โดยจะนับเงินที่ลงทุนแยกกันไปในแต่ละปีนั้นจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการลงทุนของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกัน

กองทุน RMF

เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15 % ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับกองทุนสำรองชีพ กบข. ประกันชีวิตแบบบำนาญและกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียน กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษี ทุกวันทำการ หรือตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ต้องลงทุนต่อเนื่องตามเงื่อนไข โดยนับเวลาแบบวันชนวันวันเว้นวันเริ่มจากวันแรกที่ได้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละคราวนั้นไม่เหมือนกันในแต่ละทีเช่นเดียวกันที่มันจะไม่เหมือนกันเพราะการลงทุนของทุกคนมีความเสี่ยงเสมออยู่ที่แต่ละคนจะเลือกว่า จะลงทุนกองทุนไหนแต่ละกองทุนก็ไม่เหมือนกันเช่นกัน

เมื่อเราทราบถึงความแตกต่างระหว่างสองกองทุนแล้วเราต้องวางแผนทางการเงินที่ดี อย่าเน้นเงินมากเกินไป เพราะเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่ดีกว่าของแต่ละกองทุนไม่เหมือนกันดังนั้นต้องศึกษารายละเอียดการลงทุนให้มั่นใจว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพคล่องทางการเงินของเราและอย่าลืมเป้าหมายหลักที่จะลงทุน ชีวิตหลังเกษียณและถึงแม้ว่ากองทุนแต่ละกองทุนจะได้รับประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี แต่ไม่ต้องพึ่งมันเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนนั้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

Tax incentives

LTF

Tax incentives Money for buying investment units can be tax-deductible as actually paid. Maximum 15% of taxable income, but not over 500,000 baht per year. Capital Gain is exempt from tax no more than 2 times a year as specified in the prospectus.

No need to continuously invest The investment funds will be counted separately for each year, will not be the same, depending on the investment of each person will not be the same.

RMF

Money for buying investment units can be tax-deductible as actually paid, not more than 15% of taxable income per year. And not more than 500,000 baht when combined with the Provident Fund, GPF, pension insurance and teacher aid fund Capital Gain is tax-exempt every working day or as specified in the prospectus.

Must continuously invest in accordance with the conditions By counting the days, every day, every other day, starting from the first day that you have invested in the investment units, each time is not the same at the same time, it is not the same because everyone’s investment always has risks. That everyone will choose Which fund to invest in, each fund is different as well.

Once we know the differences between the two funds, we have to make a good financial plan. Don’t focus on too much money. Because the conditions and better benefits of each fund are not the same, so study the investment details to make sure

they are the most suitable for our financial liquidity and do not forget the main investment objectives. Life after retirement and even if each fund will benefit from a tax deduction But not having to rely on it is the main reason for investing in that fund

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การขอเงินคืนภาษี

วิธี การขอเงินคืนภาษี

เตรียมเอกสารก่อนยื่นภาษี ใครจะเป็นผู้ยื่นภาษี? ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองการหักลดหย่อนภาษีหรือ Bis 50 ซึ่งทาง บริษัท จะออก รวมถึงหลักฐานของเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ

รวมถึง LTF, RMF, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ใบรับรองบุตร, ทะเบียนสมรสหรือใบเสร็จรับเงินที่สามารถใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีนอกจากนี้จะถูกใช้เป็นหมายเลขอ้างอิงสำหรับกรอกข้อมูลสำหรับกรมสรรพากรเพื่อโทร ตั้งค่าการตรวจสอบเพื่อให้สามารถส่งกลับไปตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีกครั้ง ตรวจสอบรายการการหักภาษีทั้งหมดที่นี่

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้เร็วที่สุด หากคุณมั่นใจว่าเอกสารพร้อมแล้วคุณควรยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยเร็วที่สุดเพราะโปรดจำไว้ว่า “ยิ่งส่งเร็วเท่าไหร่รับคืนเงินด่วนเท่านั้น” โดยส่งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2562 เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 จนถึง 30 มิถุนายน 2020 อย่างไรก็ตามตามที่เราได้กล่าวหากต้องการได้รับเงินคืนเพื่อใช้ก่อนใครเพื่อนไม่ต้องรอ เมื่อพร้อมให้รีบส่งทันที

ยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร เราสามารถไปยื่นขอคืนภาษีได้ที่กรมสรรพากร แต่อาจล่าช้ากว่าการส่งออนไลน์ซึ่งวิธีการยอดนิยมจำนวนมากคือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์สรรพากร epit.rd.go.th

เพราะมันง่ายและสะดวกสุด ๆ การขอเงินคืนภาษี และสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาหรือถ้าคุณกรอกข้อมูล ข้อมูลที่ผิดยังสามารถไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเองดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขอคืนภาษีอย่างรวดเร็วในไม่ช้า

การขอเงินคืนภาษี

Requesting a tax refund

Method Requesting a Tax Refund

Prepare documents before filing tax returns. Who will file a tax return? The most important first step is to prepare all documents, whether it is a certificate of deduction or Bis 50, which the company will issue, as well as evidence of various allowances.

Including LTF, RMF, life insurance, health insurance, child certificate, marriage certificate, or receipt that can be used for tax deduction. In addition, it will be used as a reference number for filling out information for the Revenue Department to call. Set up an inspection so you can send it back to you quickly, without having to spend time searching again. Check out all the tax deductions here.

File tax returns as soon as possible . If you are confident that the documents are ready, you should file a tax return as soon as possible, because remember that “The sooner it is delivered, the quicker the refund will be.” The personal income tax return for the year 2019 is open from 1 January 2020 until 30 June 2020. However, as we said, if wanting to get a refund for use before anyone, the friend does not have to. wait When ready, immediately send.

Submit online through the Revenue Department website . We are able to file a tax refund at the Revenue Department. But it may be slower than submitting online. Many of the most popular methods are filing tax returns online via the Revenue Department website. epit.rd.go.th

Because it’s super easy and convenient to request a tax refund. And can do anytime anywhere or if you fill out the information The wrong information can be easily edited by yourself, so it’s suitable for those who want to get a quick tax refund soon.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น