ลดหย่อนภาษีของกลุ่มประกัน

ลดหย่อนภาษีของกลุ่มประกัน

บำนาญต้องหักไม่เกิน 15% ของรายได้และต้องไม่เกิน 200,000 บาทเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและ RMF ไม่เกิน 500,000 บาท

LTF สามารถซื้อได้ไม่เกิน 15 ร้อยละของรายได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาทจะต้องซื้อและถือไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปี (นับรวมวันขึ้นปีใหม่ 1 วัน) 11.RMF ต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาทและจะต้องลงทุนต่อไปจนกว่าจะอายุ 55 ปี

 1. ประกันสังคมซึ่งหักลดได้จริงสูงสุด 9,000 บาทต่อปี
 2. หักเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด 100,000 บาท
 3. เบี้ยประกันสุขภาพหักได้ไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ลดหย่อนภาษีของกลุ่มประกัน
 4. เบี้ยประกันสุขภาพของผู้ปกครองไม่เกิน 15,000 บาท
 5. ประกันชีวิตสำหรับคู่สมรสหากคู่สมรสไม่มีรายได้ 10,000 บาท
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้และไม่เกิน 490,000 บาทจะได้รับการยกเว้น ไม่จำเป็นต้องคำนวณภาษี
 7. เงินสมทบกองทุน GPF และกองทุนช่วยเหลือผู้สอนส่วนตัวลดลงจริง แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่เกิน 500,000 บาท
 8. กองทุนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 13,200 บาท
ลดหย่อนภาษีของกลุ่มประกัน

Group tax deduction

Pensions must not exceed 15% of income and must not exceed 200,000 baht when combined with a provident fund, government pension fund, welfare fund under the law on private schools and RMF not over 500,000 baht.

LTF can buy no more than 15 percent of income but not over 500,000 baht. Must buy and hold for not less than 7 years (including New Year’s Day 1 day) 11.RMF must not exceed 15% of Income, but not over 500,000 baht and must continue to invest until the age of 55 years.

 1. Social security with a deduction of up to 9,000 baht per year
 2. Life insurance premiums up to 100,000 baht
 3. Health insurance premiums can be deducted up to 15,000 baht but when combined And life insurance must not exceed 100,000 baht. Tax deduction of the insurance group
 4. Parental health insurance premiums do not exceed 15,000 baht.
 5. Life insurance for spouses if the spouse does not have 10,000 baht income
 6. The provident fund is actually paid. But not more than 10,000 baht. The excess of 10,000 baht but not more than 15% of income and not more than 490,000 baht will be exempt No need to calculate taxes.
 7. Contribution to GPF funds and private tutoring funds actually reduced but not more than 15% of taxable income or not more than 500,000 baht.
 8. Funds The national economy and society actually pay but not more than 13,200 baht.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

ภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินและอาคารออกใช้เริ่มตั้งแต่ปี 2020 คุณรู้หรือไม่? ที่ดินแต่ละประเภทต้องเสียภาษีคำนวณอย่างไร?

การเข้าพักครั้งใหญ่เป็นเวลานานสำหรับการผลักดัน ภาษีที่ดิน ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แทนที่จะเก็บภาษีบำรุงรักษาในท้องถิ่นและภาษีที่ดินที่ถูกยกเลิกซึ่งจะเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป จึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายนี้ เรามาดูกันว่ารายละเอียดคืออะไร และเรายังต้องเสียภาษีที่ดินหรือไม่

อัตราภาษีที่กำหนดตามกฎหมาย

 • มูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 100 บาท)
 • มูลค่าเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 300 บาท)
 • มูลค่าเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 500 บาท)
 • มูลค่า เกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 700 บาท)
 • มูลค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (เท่ากับต้องเสียภาษี ล้านละ 1,000 บาท)

          * กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่ทำการเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีใน 3 ปีแรกที่กฎหมายบังคับใช้
          * ปีที่ 4 เป็นต้นไป ได้รับยกเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อัตราภาษีตั้งแต่ 2563-2565

 • บุคคลที่ทำนาไม่ต้องเสีย ภาษีที่ดิน

อัตราภาษีตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

 • บุคคลที่ทำการเกษตรด้วยที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษี
 • ในกรณีที่ที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาทจะมีการเก็บภาษีส่วนที่เกินไม่เกิน 0.15%
ภาษีที่ดิน

Land tax

Land and Building Taxes, Effective from 2020, Did You Know? How are taxed by each type of land calculated?

A long-term stay for the land tax push on March 12, 2019, the Government Gazette announced the Land and Buildings Tax Act 2019, instead of collecting local maintenance taxes and land taxes that Is abolished, which will begin to collect taxes from 1 January 2020 onwards, therefore summarizing the essence of this law Let’s see what the details are. And do we still have to pay land taxes?

Legal tax rates

 • Value 0-75 million baht, tax rate 0.01% (equal to 100 baht per million tax)
 • Value over 75-100 million baht, tax rate 0.03% (equal to million tax 300 baht each)
 • Value in excess of 100-500 million baht, tax rate 0.05% (equal to 500 baht tax per million)
 • Value in excess of 500-1,000 million baht, tax rate of 0.07% (Equivalent to tax of 700 baht per million)
 • Value of 1,000 million baht and up, tax rate of 0.10% (equal to tax of 1,000 baht per million)

*In the case of an individual who is engaged in agriculture Not subject to tax in the first 3 years enforced by law
* From the 4th year onwards, exemption of 50 million baht for the first area / local administrative organization

Tax rate from 2020-2022

 • People doing farming are not subject to land tax.

Tax rates from 2023 onwards

 • People who farm on land with a value of not more than 50 million baht are exempt from tax.
 • In the case of land with a value of more than 50 million baht, a tax of not more than 0.15%

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุน

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุน

กองทุน LTF

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุน คือเพื่อสร้างความมั่นคงของตลาดหุ้นโดยการกระตุ้นให้นักลงทุนรายย่อยเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นผ่านกองทุนรวมที่มีระยะเวลาการลงทุนระยะเวลาหนึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนหุ้นหรือไม่มีเวลาและต้องยอมรับความเสี่ยงและเงื่อนไขของการลงทุน

กองทุน RMF

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมในระยะยาวสำหรับชีวิตหลังเกษียณ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเงินเพื่อการเกษียณ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสวัสดิการในการออมเงินเพื่อการเกษียณ หรือมีสวัสดิการ แต่ต้องการเงินออมเพิ่มเติม

นโยบายและเงื่อนไขการลงทุน

กองทุน LTF

ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV หลังจากลงทุนแล้วจะต้องถือหน่วยลงทุนเป็นเวลาอย่างน้อย 7 ปีปฏิทินเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สมบูรณ์เช่นไม่มีภาษีจากผลกำไรการลงทุน (ถ้ามี) และจะต้องไม่มีการคืนสิทธิประโยชน์การลงทุน ภาษีที่ได้รับจากการลงทุนไถ่ถอน

กองทุน RMF

ความหลากหลายขึ้นอยู่กับนโยบายของกองทุนแต่ละกองทุนผู้ซื้อกองทุนจะต้องซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละปีเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3% ของรายได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ในแต่ละปีจะต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 5 ปีและจะต้องถือจนถึงอายุ 55 ปีจึงจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมด

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการลงทุน

Investment objectives and goals

LTF

Investment objectives and goals Is to build stock market stability by encouraging individual investors to invest in the stock market through mutual funds that have a certain investment period, suitable for those who want to invest in long-term stocks But may not have the expertise to invest in stocks or do not have the time and must accept the risks and conditions of investment

RMF

The objective is to promote long-term savings for life after retirement. Suitable for those who want to save money for retirement. Especially those who do not have welfare in saving money for retirement. Or have welfare But need additional savings

Investment Policies and Conditions

LTF

Invest in not less than 65% of the ordinary shares of a listed company. After investing, they must hold investment units for at least 7 calendar years in order to receive complete tax benefits such as no tax on investment profits (if any) and will Must not return investment benefits Tax received from investment redemption

RMF

Diversity depends on the fund’s policies. Each fund buyer must buy investment units each year for not less than 3% of income each year but not more than 15% of income each year must have investment. At least 5 years and must be held until the age of 55 to be eligible for all tax benefits

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

การขอเงินคืนภาษี

วิธี การขอเงินคืนภาษี

เตรียมเอกสารก่อนยื่นภาษี ใครจะเป็นผู้ยื่นภาษี? ขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดคือต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองการหักลดหย่อนภาษีหรือ Bis 50 ซึ่งทาง บริษัท จะออก รวมถึงหลักฐานของเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ

รวมถึง LTF, RMF, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ใบรับรองบุตร, ทะเบียนสมรสหรือใบเสร็จรับเงินที่สามารถใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีนอกจากนี้จะถูกใช้เป็นหมายเลขอ้างอิงสำหรับกรอกข้อมูลสำหรับกรมสรรพากรเพื่อโทร ตั้งค่าการตรวจสอบเพื่อให้สามารถส่งกลับไปตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีกครั้ง ตรวจสอบรายการการหักภาษีทั้งหมดที่นี่

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้เร็วที่สุด หากคุณมั่นใจว่าเอกสารพร้อมแล้วคุณควรยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยเร็วที่สุดเพราะโปรดจำไว้ว่า “ยิ่งส่งเร็วเท่าไหร่รับคืนเงินด่วนเท่านั้น” โดยส่งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี 2562 เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 จนถึง 30 มิถุนายน 2020 อย่างไรก็ตามตามที่เราได้กล่าวหากต้องการได้รับเงินคืนเพื่อใช้ก่อนใครเพื่อนไม่ต้องรอ เมื่อพร้อมให้รีบส่งทันที

ยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร เราสามารถไปยื่นขอคืนภาษีได้ที่กรมสรรพากร แต่อาจล่าช้ากว่าการส่งออนไลน์ซึ่งวิธีการยอดนิยมจำนวนมากคือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์สรรพากร epit.rd.go.th

เพราะมันง่ายและสะดวกสุด ๆ การขอเงินคืนภาษี และสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาหรือถ้าคุณกรอกข้อมูล ข้อมูลที่ผิดยังสามารถไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเองดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขอคืนภาษีอย่างรวดเร็วในไม่ช้า

การขอเงินคืนภาษี

Requesting a tax refund

Method Requesting a Tax Refund

Prepare documents before filing tax returns. Who will file a tax return? The most important first step is to prepare all documents, whether it is a certificate of deduction or Bis 50, which the company will issue, as well as evidence of various allowances.

Including LTF, RMF, life insurance, health insurance, child certificate, marriage certificate, or receipt that can be used for tax deduction. In addition, it will be used as a reference number for filling out information for the Revenue Department to call. Set up an inspection so you can send it back to you quickly, without having to spend time searching again. Check out all the tax deductions here.

File tax returns as soon as possible . If you are confident that the documents are ready, you should file a tax return as soon as possible, because remember that “The sooner it is delivered, the quicker the refund will be.” The personal income tax return for the year 2019 is open from 1 January 2020 until 30 June 2020. However, as we said, if wanting to get a refund for use before anyone, the friend does not have to. wait When ready, immediately send.

Submit online through the Revenue Department website . We are able to file a tax refund at the Revenue Department. But it may be slower than submitting online. Many of the most popular methods are filing tax returns online via the Revenue Department website. epit.rd.go.th

Because it’s super easy and convenient to request a tax refund. And can do anytime anywhere or if you fill out the information The wrong information can be easily edited by yourself, so it’s suitable for those who want to get a quick tax refund soon.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้มีหน้าที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ผู้ขายของผลิตภัณฑ์
 2. ผู้ให้บริการ
 3. ผู้นำเข้า

การลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. สมัครลงทะเบียนก่อนวันที่เริ่มต้นธุรกิจ (ในกรณีที่เริ่มธุรกิจ)
 2. จดทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท (กรณีดำเนินธุรกิจ)

อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สภาแห่งชาติเพื่อสันติภาพและความสงบเรียบร้อย (NCPO) ประกาศลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วยการขยายอัตราการจัดเก็บภาษี 7% อีก 1 ปีคือในปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

สำหรับการลดภาษีที่ประกาศเป็น 6.3 เปอร์เซ็นต์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีหรือ 0.7% ดังนั้นหากรวมอยู่ใน LAO อัตรา VAT จะยังคงอยู่ที่ 7% เหมือนเดิม

ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะใช้สำหรับการดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. การขายผลิตภัณฑ์
 2. บริการ
 3. การนำเข้า

ตามมาตรา 80/1 ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบธุรกิจประเภทนานาชนิดดังนี้

 1. การส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
 2. บริการที่ดำเนินการในราชอาณาจักรและบริการดังกล่าวใช้ในต่างประเทศ
 3. บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยเครื่องบินหรือเรือเดินทะเลที่ดำเนินการโดยนิติบุคคล
 4. ขายสินค้าหรือบริการให้กับกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้ต่างประเทศหรือการให้ทุน (อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการเงินกู้จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเช่นเงินกู้ IMF)
 5. การขายสินค้าหรือบริการไปยังสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูตพิเศษประจำสหประชาชาติสถานทูตสถานกงสุลใหญ่
 6. การขายสินค้าหรือบริการระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนและคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือระหว่างผู้ประกอบการและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากรไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือไม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

VAT

Person responsible for paying VAT

 1. Seller of the product
 2. Service provider
 3. Importers

VAT registration

 1. Apply for registration before the business start date. (In the case of starting a business)
 2. Registered within 30 days of earning more than 1.8 million baht (in the case of running a business)

Rate VAT

National Council for Peace and Order (NCPO) announces VAT reduction. With the extension of 7% tax collection for another 1 year, which is in the fiscal year 2015 from 1 October 2014 – 30 September 2015.

For tax cuts announced to be 6.3 percent, excluding VAT on behalf of local government organizations, at a rate of 1 in 9 of the tax rate or 0.7%, so if included in LAO, the VAT rate will remain at 7% as before < / p>

VAT calculation will be used for the following actions :

 1. Product sales
 2. Service
 3. Import

According to Article 80/1, the 0% tax rate shall be used for the calculation of value added tax for various types of business as follows:

 1. Exports of non-VAT exempt goods.
 2. Services carried out in the Kingdom and those used abroad
 3. International shipping services Country by plane or ocean ship operated by a juristic person
 4. Selling goods or services to ministries, bureaus, department, local government agencies or state enterprises according to foreign loan programs or funding (However, for a loan project, it must be approved by the government, such as a loan IMF)
 5. Sale of goods or services to the United Nations Embassies, Special Embassies, Embassies, Consulates General
 6. Sales of goods or services between bonded warehouses and bonded warehouses, or between operators and entrepreneurs operating in the duty free zone, whether in the same area or No

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี

สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี 

สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี ของกบข. + สำรองชีพ + RMF + ประกันชีวิตบำนาญ <= 500,000 บาท ดังนั้นเราจะซื้อ RMF หรือไม่จำนวนเท่าไหร่ก็ต้องดูว่า 500,000 – (กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ) แล้วเหลือเท่าไหร่และเราจะซื้อประกันชีวิตบำนาญหรือไม่ จำนวนเท่าไหร่เราก็ต้องดูว่า 500,000 – (กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ + RMF) แล้วเหลือหรือไม่ เหลือเท่าไหร่

เพราะหาก กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ + RMF = 500,000 บาทแล้ว การซื้อประกันบำนาญก็จะไม่ได้ประโยชน์ทางภาษีแต่อย่างใด กบข. คือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตัวอย่าง

 • นาย A เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ไม่มีเงิน กบข. มีแต่เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 250,000 บาท
 • ดังนั้นนาย A สามารถซื้อ RMF ได้ 500,000 – 250,000 = 250,000 บาท
 • แต่ถ้าหากนาย A ซื้อ RMF แค่ 200,000 บาท
 • นาย A ก็สามารถซื้อประกันแบบบำนาญได้ 500,000 – 250,000 – 200,000 = 50,000 บาท
 • แต่ถ้าหากนาย A ซื้อ RMF 250,000 บาทการซื้อประกันแบบบำนาญก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี

Tax incentives

Tax benefit of GPF + Provident Fund + RMF + Life Insurance Pension <= 500,000 baht. So how much to buy RMF? 500,000 – (GPF + Provident Fund). And will we buy life insurance or pension? How much do we have to see if 500,000 – (GPF + provident fund + RMF) are left or not? How much is left

Because if GPF + provident fund + RMF = 500,000 baht, then buying pension insurance will not have any tax benefits. GPF is the Government Pension Fund.

a sample

 • Mr. A is an employee of a private company, which has no money from Government
 • Pension Fund but only 250,000 baht of the fund contribution.
 • Therefore Mr. A can buy RMF for 500,000 – 250,000 = 250,000 baht.
  But if Mr A bought RMF for just 200,000 baht
 • Mr. A is able to buy a pension insurance for 500,000 – 250,000 – 200,000 = 50,000 baht.
 • But if Mr. A buys RMF 250,000 baht, buying pension insurance will not receive tax benefits.

LTF RMF is an investment in the stock market. Therefore there is a chance of receiving more returns than depositing money with a bank But there is a higher risk of loss as well. Based on the principle of High risk High return, we can reduce the risk if we find good information and buy at the right time.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

การลดหย่อนภาษี

บางที่เรื่อง การลดหย่อนภาษี ก็กลายเป็นกระหลายคนจึงพยายามหาตัวช่วยในการลดหย่อนภาษี บางคนก็ทำประกันแบบถดหย่อนภาษีได้ แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่ไม่เพียงทำให้คุณลดภษีไต้ทำนั้น แต่คุณยังได้ลงทุนไปพร้อมกันตัวยนั่นคือการซื้อกองทุน LTF RMF

ซึ่งเป็นทองทุนที่พิเศษกว่ากองทุนอื่นๆ เพราะสองทองทุนนี้หมารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ Think Beyond comc

จึงขอนำเสนออีกหนึ่งตัวช่วย ที่จะทำให้คุณลดความกังวลกับภาระเรื่องภาษี ตัวยการนำสนอเรื่องยากๆ มาย่อยสลายอย่างเปินขั้นเป็นตอนต้วยรูปแบบการดำเนินเรื่อง และภาษา
ที่เข้ใจได้ง่ย อ่านสบายแถมยังป็นตูมือใช้ลดภาษีไดอีกตัวย

หนังสือเล่มนี้รบรวมทุกคำถามที่คุณต้องรู้เที่ยวกับกองทุน LTF กับ RMF แบบเจาะลึกทุกแง่มุมตั้งแต่วิธีการซื้อขายกองทุน การบริหาจัดการกองทุนและเคล็ดลับสำคัญที่จะซื้ออย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ในการลดหย่อนภาษีทุกคำตอบมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้กับการกลับมาอีกครั้งของพี่อ้อ
พี่ผึ้ง และโอสามพี่น้องที่เคยนำท่านผู้อ่านให้เข้าใจเรื่อง

ลดกาษีทำได้ไม่ยาก มาก่อนแล้ว มาถึงเล่มนี้พวกเขากลับมาพาทุกท่านไปหบอีก
วิธีลดภาษีด้วยการซื้อ LTF RMF การลดหย่อนภาษี แล้วมาลดภาษีได้ง่ายๆ ไปพร้อมกัน

การลดหย่อนภาษี

Tax deduction

Sometimes the tax becomes a lot, so many people are trying to find help in reducing the tax. Some people are able to get low tax insurance. But there is another method that not only causes you to reduce the tax. But you have also invested at the same time, that is to buy LTF RMF.

Which is a gold fund that is more special than other funds Because these two gold funds can be used for tax deduction. Think Beyond comc

Therefore would like to present another assistant That will make you reduce your worries about the tax burden. The introduction of advertising difficult Come to decompose step by step form of story and language
That is easy to understand Easy to read and also a tool for tax deduction.

This book combines all the questions you need to know. Travel with LTF and RMF in-depth in all aspects, from how to fund trading. Fund management and important tips on how to get the most benefit

In tax deduction. All the answers are in this book with the return of elder Oh.
Phi Pheung and Oh Sam, the brothers who had led the readers to understand the story

Reducing taxis is not difficult. Before this time, they come back and take everyone again.
How to reduce taxes by buying LTF RMF and easily reduce taxes at the same time.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุน LTF

สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายเงินจริง สูงสุดไม่เกิด 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่เกินปีละ 2 ครั้งตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง โดยจะนับเงินที่ลงทุนแยกกันไปในแต่ละปีนั้นจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการลงทุนของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกัน

กองทุน RMF

เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15 % ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับกองทุนสำรองชีพ กบข. ประกันชีวิตแบบบำนาญและกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียน กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษี ทุกวันทำการ หรือตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ต้องลงทุนต่อเนื่องตามเงื่อนไข โดยนับเวลาแบบวันชนวันวันเว้นวันเริ่มจากวันแรกที่ได้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละคราวนั้นไม่เหมือนกันในแต่ละทีเช่นเดียวกันที่มันจะไม่เหมือนกันเพราะการลงทุนของทุกคนมีความเสี่ยงเสมออยู่ที่แต่ละคนจะเลือกว่า จะลงทุนกองทุนไหนแต่ละกองทุนก็ไม่เหมือนกันเช่นกัน

เมื่อเราทราบถึงความแตกต่างระหว่างสองกองทุนแล้วเราต้องวางแผนทางการเงินที่ดี อย่าเน้นเงินมากเกินไป เพราะเงื่อนไขและผลประโยชน์ที่ดีกว่าของแต่ละกองทุนไม่เหมือนกันดังนั้นต้องศึกษารายละเอียดการลงทุนให้มั่นใจว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพคล่องทางการเงินของเราและอย่าลืมเป้าหมายหลักที่จะลงทุน ชีวิตหลังเกษียณและถึงแม้ว่ากองทุนแต่ละกองทุนจะได้รับประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี แต่ไม่ต้องพึ่งมันเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนนั้น

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

Tax incentives

LTF

Tax incentives Money for buying investment units can be tax-deductible as actually paid. Maximum 15% of taxable income, but not over 500,000 baht per year. Capital Gain is exempt from tax no more than 2 times a year as specified in the prospectus.

No need to continuously invest The investment funds will be counted separately for each year, will not be the same, depending on the investment of each person will not be the same.

RMF

Money for buying investment units can be tax-deductible as actually paid, not more than 15% of taxable income per year. And not more than 500,000 baht when combined with the Provident Fund, GPF, pension insurance and teacher aid fund Capital Gain is tax-exempt every working day or as specified in the prospectus.

Must continuously invest in accordance with the conditions By counting the days, every day, every other day, starting from the first day that you have invested in the investment units, each time is not the same at the same time, it is not the same because everyone’s investment always has risks. That everyone will choose Which fund to invest in, each fund is different as well.

Once we know the differences between the two funds, we have to make a good financial plan. Don’t focus on too much money. Because the conditions and better benefits of each fund are not the same, so study the investment details to make sure

they are the most suitable for our financial liquidity and do not forget the main investment objectives. Life after retirement and even if each fund will benefit from a tax deduction But not having to rely on it is the main reason for investing in that fund

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

สุดยอด 5 กองทุน LTF

สุดยอด 5 กองทุน LTF

กองทุน LTF ที่มีผลตอบแทนโดดเด่นย้อนหลัง 1 ปี ได้แก่

 1. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว (ASP-SMELTF) 07%
 2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) 5.72%
 3. กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2) 5.33%
 4. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส หุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF) 49%
 5. กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล (T-LowBetaLTFD) 42%

กองทุน LTF ที่มีผลตอบแทนโดดเด่นย้อนหลัง 5 ปี ได้แก่

 1. กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์ หุ้นระยะยาวปันผล (K20SLTF) 40% ต่อปี
 2. กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) 55%
 3. กองทุนเปิดยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF) 53%
 4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นระยะยาว (PRINCIPAL LTF) 40%
 5. กองทุนเปิดแมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MS-CORE LTF) 31%

การเข้าซื้อกองทุน LTF ในช่วง ธ.ค. 62 ดูเหมือนจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ  จากทั้งเหตุผลที่เป็นปีสุดท้ายของการสิทธิทางภาษี  และเป็นช่วงจังหวะของราคาหุ้นที่ปรับลงมาอยู่ในระดับที่ไม่แพงมากนัก สุดยอด 5 กองทุน LTF

แต่สิ่งสำคัญที่อยากให้นักลงทุนทุกท่านได้พิจารณาก็คือ  แม้จะเป็นปีสุดท้าย แต่หากซื้อเพื่อใช้ลดหย่อนภาษี  คุณต้องถือจนครบเกณฑ์ 7 ปีปฏิทิน  ดังนั้นจะขายคืนได้ก็ปี 2568 เป็นต้นไป  และที่สำคัญควรอ่านรายละเอียดนโยบายลงทุนของแต่ละกองทุนให้ละเอียด ก่อนลงทุนทุกครั้ง  ไม่ควรมองที่ผลตอบแทนย้อนหลังเพียงอย่างเดียว

สุดยอด 5 กองทุน LTF

Top 5 LTF funds

LTF funds with outstanding returns for the past 1 year are

 1. Asset Plus Small and Mid Cap Equity Long Term Equity Fund (ASP-SMELTF) 07%
 2. SCB Open-end Fund Long-term stock dividend 70/30 (SCBLT1) 5.72%
 3. SCB Long-Term Plus Equity Fund (SCBLT2) 5.33%
 4. Asset Plus Fund Long-term stock with a higher profit (ASP-GLTF) 49%
 5. Thanachart Fund Low Beta Long Term Stock Dividend (T-LowBetaLTFD) 42%

LTF funds with outstanding returns for the past 5 years are

 1. K20 Select Long-Term Dividend Fund (K20SLTF) 40% per year
 2. Phatra Fixed Income Fund Long-term stock dividend (PHATRA LTFD) 55%
 3. UOB Long-Term Equity Fund (UOBLTF) 53%
 4. Principal Long-Term Equity Fund (PRINCIPAL LTF) 40%
 5. Manulife Strength Core Long Term Equity Fund (MS-CORE LTF) 31%

The purchase of LTFs in December 2019 seems to be of particular interest. From the reason that is the last year of tax privileges And is the timing of the share price that has been adjusted down to a not very expensive level. Top 5 LTF funds

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

เทคนิคในการออมและลงทุน

เทคนิคในการออมและลงทุน สำหรับลดหย่อนภาษี

ดูการลงทุนใน SSF และ RMF เป็นพอร์ตเดียวกัน การแบ่งสินทรัพย์เป็นการลงทุนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเหมาะสำหรับความสามารถในการรับความเสี่ยง

กองทุน SSF นั้นไม่เหมือนกับ LTF ที่มีนโยบายการลงทุนอิสระ ไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นไทยอย่างน้อย 65% ดังนั้นก่อนการลงทุนจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อดูว่ากองทุนที่เราลงทุนนั้นเหมาะสมกับความเสี่ยงหรือไม่ ไม่ต้องลงทุนในใครไม่จำเป็นว่าเพื่อนหรือญาติลงทุนอะไรก็ตามแล้วเราต้องลงทุนตามเขา เพราะความสามารถในการรับความเสี่ยงไม่เท่ากัน

การกระจายการลงทุนที่เหมาะสมไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในระยะยาวควรมีตราสารหนี้หุ้นไทยหุ้นต่างประเทศและสินทรัพย์ทางเลือกเช่น REITs และทองคำ เทคนิคในการออมและลงทุน

ระยะเวลาถือครอง 10 ปีน่าจะนาน แต่จากสถิติก่อนหน้านี้การลงทุนที่นานขึ้นผลตอบแทนก็จะสูงขึ้น
มีหลายปัจจัยในตลาดการเงินของเราที่เราไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งที่เราควบคุมนั้นมี แต่วินัยเท่านั้น และบทวิจารณ์ทั่วไปของพอร์ตการลงทุน ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราสามารถควบคุมสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้จะต้องผ่าน

เทคนิคในการออมและลงทุน

Techniques for saving and investing For tax deduction

View investment in SSF and RMF in the same port The division of assets into investments is the most effective. And suitable for being able to take risks.

SSF funds are not the same as LTFs with independent investment policies. It does not need to be at least 65% Thai shares. Therefore, before investing, there must be a check to see if the fund we invest is suitable for risk or not. No need to invest in anyone, no matter what friends or relatives have invested, then we have to invest in them. Because the ability to take risks is not the same.

Proper investment diversification, not too much and not too little, is still an important factor for long-term success. There should be Thai bonds, foreign stocks and alternative assets such as REITs and gold. Saving techniques And invest

10 years holding period should be long, but from previous statistics, the longer the investment, the return will be higher.
There are many factors in our financial market that we can’t control. The things that we control are But only discipline And general reviews of portfolios Therefore it is better to focus on things that we can control. Things that cannot be controlled must go through.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น