กองทุนรวม

ทั้งสองชื่อเป็น กองทุนรวม ประเภทหนึ่ง LTF คือกองทุนรวม หุ้นระยะยาวส่วน RMF คือ กองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ได้ยินคนพูดถึงกันบ่อยๆ ก็เพราะเป็นกองทุนรวมที่ซื้อแล้วสามารถนำเงินที่ซื้อมาหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ คนส่วนใหญ่ที่จะวางแผนเรื่องภาษีจึงมักเรียกกองทุนเหล่านี้สั้นๆ ง่ายๆ ว่า ซื้อ LTF RMF

กองทุนรวม คือ เครื่องมือการลงทุนในตลาดทุนตลาดเงินเหมาะสำหรับผู้มีเงินลงทุนน้อยและไม่มีเวดาศึกษาติดดามข้อมูลเพื่อประกอบการคัดสินใจในการลงทุน รวมถึงไม่มีความรู้ ความชำนาญ
ไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนด้วย

แม้ว่าการซื้อกองทุนจากหลายๆ บลจ. อาจจะทำให้ยุ่งยากเวลาเสียภาษีบ้าง แต่ก็เท่ากับว่าเราจะได้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วย 1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

LTF RMF เป็นกองทุนรวมที่พิเศษกว่ากองทุนรวมอื่นๆ ตรงที่เมื่อซื้อกองทุนรวมนี้แล้วปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เราสามารถนำจำนวนเงินที่ซื้อกองทุนนี้ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดได้อีกด้วย แต่ถ้าซื้อกองทุนรวมอื่นๆ ไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้ สามารถลดหย่อนได้เฉพาะ 2 กองทุนรวม นี้เท่านั้น

กองทุนรวม

Both names are one type of mutual fund. LTF is a long-term equity fund.
RMF is a mutual fund. That is often heard about
Is a fund that has been purchased and can use the money purchased to deduct annual taxes
Most people who are planning tax are therefore simply calling these funds simply buy.
LTF RMF

Mutual Funds are investment tools in the capital market. Money market is suitable for those with small investments and who do not have Vida. Including lack of knowledge and expertise
There is no experience in investing.

LTF RMF is a mutual fund that is more special than other mutual funds. Where when buying this mutual fund and comply with the conditions of the Revenue Department We can also use the amount of money purchased to fund this income tax deduction as required by law But if buying other mutual funds Cannot be deducted Can only deduct 2 funds from this fund

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

 1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

ใน 1 ปีเราสามารถซื้อ LTF RMF ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ และสามารถซื้อได้จากหลายๆ ที่ (บลจ.) เงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีไม่มีกำหนดจำนวนครั้งที่ซื้อ และไม่ได้ห้ามให้ซื้อจากหลายๆ ที่

ที่สำคัญ คือ ตอนที่เรายื่นเสียภาษีประจำปี เราต้องเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน (หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ) ให้ครบถ้วนจากมุก บลจ. ทุกครั้งที่ซื้อแล้วจำนวนเงินที่ซื้อกองทุนมาบวกรวมกัน และกรอกในแบบฟอร์มภาษีให้ถูกต้องเมื่อสรรพากรต้องการตรวจสอบเอกสาร เราก็สามารถนำมาแสดงได้ทั้งหมด

แม้ว่าการซื้อกองทุนจากหลายๆ บลจ. อาจจะทำให้ยุ่งยากเวลาเสียภาษีบ้าง แต่ก็เท่ากับว่าเราจะได้กระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วย 1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

เงินปันผลที่ได้จากการขาย LTF ต้องเสียถาษีไหม

ต้องเสียภาษีด้วย แต่เรามีทางเลือก 2 วิธีในการเสียภาษีเงินปันผลนี้

 1. หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เลย 10% ของจำนวนเงินปันผลที่ได้รับแล้วจบเลย ไม่ต้องนำมารวมเป็นได้ตอนสิ้นปีอีก
 2. นำไปรวมเป็นเงินได้ในปีที่ได้รับปันผล เพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามปกติ
1 ปีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้กี่ครั้ง

In 1 year, we can buy LTF RMF as often as required. And can be purchased from many places (Asset Management), conditions for the use of tax deduction rights, no limit on the number of purchases And does not prohibit buying from many places

The important thing is when we file an annual tax payment We must collect evidence. (Certificate of purchase of investment units in long-term equity funds Certificate of purchase of investment units in Retirement Mutual Fund) in full from Mook Asset Management every time the purchase amount of the fund is added together And fill out the correct tax forms when the Revenue Department wants to check documents We were able to show it all.

Although buying a fund from many asset management companies may be a hassle when paying taxes. But it means that we will also diversify investment. 1 How many times can the tax deduction benefit be used?

Will dividends on LTF sales be taxed?

Also have to pay taxes But we have two options for paying this dividend tax.

Deduct 10% withholding tax from the amount of dividends received and finish No need to be included at the end of the year again
Be included as income in the year that the dividend is received To calculate income tax as usual

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

เมื่อเกิดกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF

เมื่อเกิดกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF 

 • ไม่ซื้อหน่วยลงทันเกิน 1 ปีติดต่อกัน หรือ
 • จำนวนเงินที่ซื้อขั้นต่ำไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (เกณฑ์ที่กำหนดคือ ซื้อไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ หรือซื้อไม่น้อยกว่า 5,000 บาท)
 • ขายหน่วยลงทุนก่อนอายุครบ 55 ปี หรือ
 • ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนจะลงทุนครบ 5 ปี
 • ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนถือครองครบกำหนด 5 ปีปฏิทินยกเว้นกรณีผู้ลงทุนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจะไม่ถือว่าผิดเงื่อนไข

 เมื่อเกิดกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF

สำหรับ LTF ระยะเวลา 5 ปีปฏิทินคิดว่าไม่นานเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ การนับเวลา 5 ปีปฏิทินของ LTF

นายโอจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ บลจ. เปิดให้บริการวันแรกในต้นปี 2559 นั่นคือ วันที่ 4 มกราคม (วันที่ 1 เป็นวัดหยุดราชการ วันที่ 2,3 เป็นวันเสาร์-อาทิตย์) พูดง่ายๆ คือ นับปีที่ 1 ตั้งแต่ปีแรกที่ซื้อ และดูที่ปีเท่านั้น วันไม่เกี่ยวจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะซื้อหน่วยลงทุน LTF ในที่ 16 มกราคม หรือ 28 ธันวาคม เราก็นับปีที่ 1 คือปี 2555 เหมือนกันและสามารถขายได้ตั้งแต่วันทำการแรกของปี 2559 เหมือนกัน

เมื่อเกิดกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน RMF

In the event that a violation of the RMF investment conditions

Do not buy the units over 1 year in a row or
The minimum purchase amount does not meet the specified criteria. (The criteria specified is Buy at least 3% of the income or buy at least 5,000 baht)
Selling investment units before the age of 55 or
Redeem investment units before investing for 5 years
Redemption of investment units before holding the 5 year calendar maturity, unless the investor dies Or disability will not be considered as a condition.
In the event that a violation of the RMF investment conditions

For LTF, a 5 year calendar year is considered not too long if compared to the tax benefits that have been counted for 5 calendar years of LTF.

Mr O will be able to sell the investment units from the day that the asset management company opens for the first day in early 2016. That is January 4 (the 1st is a public temple, the 2,3 is a Saturday-Sunday). Simple, counting year 1 from the first year of purchase And look at the year only Regardless of whether or not to buy LTF units on January 16 or December 28, we also counted Year 1, 2012 as well and can be sold since the first business day of 2016 as well.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

เมื่อไรจึงควรสับเปลี่ยนกองทุน

เมื่อไรจึงควรสับเปลี่ยนกองทุน สำหรับการลงทุนใน LTF เป็นการลงทุนระยะยาวที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นเป็นหลัก ทำให้มีความผันผวนสูงช่วงเวลาที่เหมาะต่อการสับเปลี่ยนกองทุนคือ

 1.  เมื่อช่วงเวลาที่ตลาดมีการปรับตัว เราก็สามารถสับเปลี่ยนกองทุนให้เหมาะกับสภาวะตลาดในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลง เราก็สับเปลี่ยนไปยังกองทุนที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงได้ และหากตลาดหุ้นกลับเป็นขาขึ้น เราก็สับเปลี่ยนกลับไปยังกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเป็นหลัก เพื่อรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นได้ดังนั้นเราจะได้รู้ว่า เมื่อไรเราจึงควรสับเปลี่ยนกองทุน เป็นต้น
 2. เมื่อกองทุนกำลังจะมีการจ่ายเงินปันผล เราอาจจะเปลี่ยนกองทุนเพื่อไปเอาเงินปันผลจากกองทุนนั้นๆ ทำให้เราได้เงินสดเป็นผลตอบแทนออกมาก่อน เป็นการลดต้นทุนในการลงทุนแต่วิธีนี้จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ถึง 10 % เลยทีเดียวขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคลว่าต้องการที่จะเลือกแบบไหน

บางท่านไม่ต้องการเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย อยากได้ผลตอบแทนแบบเต็มๆ ต้องเลือกกองทุนที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนครั้งเดียวตอนขายกองทุนและจะไม่เสียภาษีเลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล วิธีนี้จะทำได้ก็ต้องรู้ว่ากำหนดการจ่ายเงินปันผลของแต่ละกองทุนอยู่ในช่วงเวลาไหนบ้างซึ่งสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ บลจ. เมื่อไรจึงควรสับเปลี่ยนกองทุน มีสิ่งที่ควรระวังคือ การสับเปลี่ยนกองทุนเท่ากับสับเปลี่ยนความเสี่ยงด้วย หากเราคาดการณ์ผิดก็มีโอกาศที่จะได้รับผลตอบแทนน้อยลงด้วยก็ได้

เมื่อไรจึงควรสับเปลี่ยนกองทุน

When should switching funds for investing in LTF be a long-term investment with a policy to invest mainly in stocks? Causing high volatility. The suitable time for switching funds is

When the market has adjusted We can switch the funds to suit the market conditions at that time, such as the stock market is down. We switch to funds that invest in derivatives. To reduce the risk And if the stock market returns up We switch back to the fund that mainly invested in stocks. In order to receive more rewards, so we will know that When should we switch funds?

When the funds are going to pay dividends We may change the fund to take dividends from that fund. Causing us to get cash as a return first It reduces the cost of investment, but this method will have to be withholding tax of up to 10% ever, depending on the convenience of the individual that they want to choose.

Some people do not want to pay withholding tax, want to get full return. Must choose a fund that does not pay dividends Which will be paid once when selling the fund and will not pay tax at all Depending on personal needs This method is possible, you need to know when the dividend payment schedule of each fund is, which can be inquired from the asset management staff when the fund should be switched.

There are things to be aware of. Fund switching is equivalent to risk switching as well. If we make a false prediction, there is a chance that we will receive less compensation as well.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ภาษีเงินปันผล

ภาษีเงินปันผล มีไว้เพื่ออะไร ?

ในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน การลงทุนในหุ้นเป็นการลงทุนในองค์กร ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเป็น ‘ผู้ประกอบการ’ มีผลประโยชน์หรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของธุรกิจ

มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของ ” ภาษีเงินปันผล ” อย่างไรก็ตามไม่มีข้อผูกมัดหรือภาระผูกพันที่ธุรกิจที่เราลงทุนจะจ่ายเงินปันผลอยู่เสมอ การตัดสินใจว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผลกำไร และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธุรกิจนั้น ๆ

สิ่งที่ควรรู้ในกรณีที่เราลงทุนทำธุรกิจ (ลงทุนในหุ้น) และรับเงินปันผลคือเราสามารถขอเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งเราสามารถขอคืนภาษีได้ บทความนี้จะบอกคุณว่าเครดิตภาษีเงินปันผลคืออะไร? และเราจะขอคืนเงินได้อย่างไร

เครดิตภาษีเงินปันผลเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่สามารถขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บภาษีเงินได้ และเพื่อความยุติธรรมต่อผู้เสียภาษีนั่นคือเมื่อผู้ถือหุ้นลงทุนในบริษัทจำกัด (ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์) และรับเงินปันผลเงินปันผลที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

ภาษีเงินปันผล

Dividend tax What is it for ?

In situations of low interest rates, investing in shares listed on the stock market is an attractive option for investors. Investment in shares is an investment in an organization. In which shareholders will be ‘Entrepreneurs’ have interests or rights to property and income for a business.

There is an opportunity to receive returns in the form of “tax on dividends”. However, there is no obligation or obligation that our business will always pay dividends. Deciding whether or not to pay dividends depends on the profits. And dividend policies for that business.

Things to know in the event that we invest in business (Invest in shares) and receive dividends, ie we can request a tax credit for dividends In other words, we can request a tax refund. This article will tell you what the dividend tax credit is? And how can we request a refund?

Dividend tax credit is a privilege for shareholders who can request a tax refund from the Revenue Department in accordance with Section 47 Bis of the Revenue Code to eliminate duplication of income tax collection.

And for the fairness of taxpayers, that is, when shareholders invest in a limited company (Both on and off the stock exchange) and receive dividends. Dividends received must be subject to 10% withholding tax.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี

สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี 

สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี ของกบข. + สำรองชีพ + RMF + ประกันชีวิตบำนาญ <= 500,000 บาท ดังนั้นเราจะซื้อ RMF หรือไม่จำนวนเท่าไหร่ก็ต้องดูว่า 500,000 – (กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ) แล้วเหลือเท่าไหร่และเราจะซื้อประกันชีวิตบำนาญหรือไม่ จำนวนเท่าไหร่เราก็ต้องดูว่า 500,000 – (กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ + RMF) แล้วเหลือหรือไม่ เหลือเท่าไหร่

เพราะหาก กบข. + สำรองเลี้ยงชีพ + RMF = 500,000 บาทแล้ว การซื้อประกันบำนาญก็จะไม่ได้ประโยชน์ทางภาษีแต่อย่างใด กบข. คือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ตัวอย่าง

 • นาย A เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ไม่มีเงิน กบข. มีแต่เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 250,000 บาท
 • ดังนั้นนาย A สามารถซื้อ RMF ได้ 500,000 – 250,000 = 250,000 บาท
 • แต่ถ้าหากนาย A ซื้อ RMF แค่ 200,000 บาท
 • นาย A ก็สามารถซื้อประกันแบบบำนาญได้ 500,000 – 250,000 – 200,000 = 50,000 บาท
 • แต่ถ้าหากนาย A ซื้อ RMF 250,000 บาทการซื้อประกันแบบบำนาญก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สิทธิประโยชน์รวมทางภาษี

Tax incentives

Tax benefit of GPF + Provident Fund + RMF + Life Insurance Pension <= 500,000 baht. So how much to buy RMF? 500,000 – (GPF + Provident Fund). And will we buy life insurance or pension? How much do we have to see if 500,000 – (GPF + provident fund + RMF) are left or not? How much is left

Because if GPF + provident fund + RMF = 500,000 baht, then buying pension insurance will not have any tax benefits. GPF is the Government Pension Fund.

a sample

 • Mr. A is an employee of a private company, which has no money from Government
 • Pension Fund but only 250,000 baht of the fund contribution.
 • Therefore Mr. A can buy RMF for 500,000 – 250,000 = 250,000 baht.
  But if Mr A bought RMF for just 200,000 baht
 • Mr. A is able to buy a pension insurance for 500,000 – 250,000 – 200,000 = 50,000 baht.
 • But if Mr. A buys RMF 250,000 baht, buying pension insurance will not receive tax benefits.

LTF RMF is an investment in the stock market. Therefore there is a chance of receiving more returns than depositing money with a bank But there is a higher risk of loss as well. Based on the principle of High risk High return, we can reduce the risk if we find good information and buy at the right time.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

ประกันชีวิตบำนาญแบบลดหย่อนได้

ประกันชีวิตบำนาญแบบลดหย่อนได้ เป็นประกันชีวิตที่รวมประกันแบบบำนาญ (มีเงินใช้หลังเกษียณอายุ) และประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เข้าด้วยกันโดยมีเงื่อนไข ดังนี้ เป็นกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ต้องระบุบในกรมธรรม์ว่าเป็นประกันแบบบำนาญที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้

ต้องไม่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ใดๆระหว่างปีที่ชำระเบี้ยประกัน ยกเว้นหากเสียชีวิตก่อนทายาทก็จะได้รับเงินประกันชีวิต และหลังอายุครบ 55 หรือ 60 ปี จะต้องได้รับเงินบำนาญเป็นงวด งวดละเท่าๆ กันจนอายุไม่ต่ำกว่า 85 ปี (หรือตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

สามารถนำเอาเงินที่ซื้อประกันนี้มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ และไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อนำมารวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท คือ ประกันชีวิตบำนาญแบบลดหย่อนได้

ประกันชีวิตแบบบำนาญหรือประกันชีวิตแบบลดหย่อน คือประกันประเภทหนึ่งที่ เน้นผลตอบแทนมากกว่าการคุ้มครอง ทำนองเดียวกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่พวกเราคุ้นเคยกัน แต่จะแตกต่างตรงที่ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์มักจะมีผลตอบแทน หรือ เงินคืนทยอยจ่ายคืนมาระหว่างระยะเวลาช่วงที่อยู่ในสัญญา

ประกันบำนาญแบบลดหย่อนภาษี

Pension or reduced life insurance is a type of insurance that offers better return than the protection of assets that we are familiar with. But it is different that cumulative But it is different that cumulative

Life insurance, pension, tax deduction insurance, life insurance, life insurance and life insurance, life insurance, life insurance, life insurance, life insurance, life insurance, life insurance, life insurance Pension plan that is eligible for tax deduction Must not pay any benefits or  benefits that occur during the year that the

premium payment is not passed before the life insurance is predicted and after the age of 55 or 60 will receive a pension. The tax deduction can be made up to a maximum of 15% of the money received and

that offers better return than the protection of assets that we are familiar with. But it is different that cumulative life insurance Returned during the period specified in the

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ภาษีนำเข้าสินค้าออนไลน์

ภาษีนำเข้าสินค้าออนไลน์

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่าการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างภาษีนี้คลังสินค้าจะให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับสินค้าที่ซื้อทางออนไลน์และส่งไปรษณีย์ทุกประเภทจากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลมากขึ้นลดปัญหาการประกาศราคาถูกเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีรวมถึงการสร้างความเป็นธรรมสำหรับผู้ขายผลิตภัณฑ์เดียวกันในประเทศ ซึ่งปัจจุบันต้องจ่ายภาษีแวท 7%

“วันนี้คนไทยหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์จากต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะจากจีนสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมูลค่านับหมื่นถึงหลายร้อยล้านบาทและบางคนมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง ภาษีนำเข้าสินค้าออนไลน์ โดยแจ้งราคาสินค้านำเข้า ที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1,500 บาท

แม้จะมีความจริงที่ว่าราคาเหล่านี้สูงเกินไปซึ่งทำให้คนหันมาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แทนและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พ่อค้าขายสินค้าไม่ดีดังนั้นการปฏิรูปภาษีจะเติมช่องว่าง ณ จุดนี้โดย ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของสินค้าทั้งหมดที่ซื้อออนไลน์อากรขาเข้าจากศุลกากรอาจได้รับการยกเว้น “

ในเรื่องนี้แผนปฏิรูปภาษีถัดไปกรมศุลกากรจะต้องสแกนทั้งหมด 100% ของสินค้านำเข้าโดยไม่ต้องตรวจสอบแบบสุ่ม เพราะเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากสามารถแยกการเก็บภาษีและสามารถรวมถึงกรมโมซูลยังมีแผนจะติดตั้งเครื่องสแกนกระเป๋าสัมภาระที่สนามบินสุวรรณภูมิ และเครื่องสแกนผลิตภัณฑ์จะถูกนำเข้าที่หลักสี่ซึ่งจะช่วยสแกนผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดและลดการรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษีนำเข้าสินค้าออนไลน์

Online import duties

According to a report from the Ministry of Finance, considering the tax reform, the warehouse will provide 7% VAT on all goods purchased online and mail from abroad. At the same time, the exemption of VAT exemption for imported goods worth not more than 1,500 baht in order to help generate more revenue for the government, reduce the issue of cheap declarations to avoid taxes, including creating fair for product sellers. Same in the country Currently, the 7% tax must be paid.

“Today, more and more Thai people are buying products online from China, especially the United States of America, which are worth tens of thousands to hundreds of millions, and some people are avoiding behavior. Online import tax By informing the price of imported products With a value less than 1,500 baht.

Despite the fact that these prices are too high, which makes people turn to buy products online instead and is one of the reasons why merchants sell bad products, therefore, tax reform will fill the gap at this point by VAT 7. % Of all goods purchased online. Import duties from customs may be exempt. “

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<
ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตก

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตก จนทำให้ตลาดหุ้นตกต่ำมากๆ ควรทำอย่างไรกับ LTF ที่ซื้อไว้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ตลาดหุ้นตกต่ำมากๆ จนทำให้ LTF ที่เราซื้อไว้ราคาตกลงไปมาก เรายังมี 2 ทางเลือกคือ

 1. ขายกองทุนแล้วยอมคืนเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีพร้อมดอกเบี้ยให้กรมสรรพากร เพื่อรักษาเงินทุนที่ลงทุนซื้อกองทุนไว้ (ซึ่งข้อนี้ไม่แนะนำ)
 2. ถ้าเงินที่เราซื้อเป็นเงินเย็นไม่ต้องรีบนำไปใช้อะไร เราควรใจเย็นๆ รอให้ภาวะตลาดหุ้นกลับเป็นขาขึ้น เมื่อไรที่ LTF ที่เราซื้อราคาขึ้นอีกครั้งเราค่อยขายก็ได้ ถึงแม้จะเลยเวลาที่ขายได้ (เลย 5 ปีปฏิทิน) ไปแล้ว เราก็สามารถถือต่อไปจนได้ราคาตามที่ต้องการ (ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องขายในปีที่ 5)

ดังนั้นขอสรุปว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตก การซื้อ LTF RMF ที่ดีที่สุดคือการนำเงินเย็น (เงินที่ไม่มีก็ไม่เดือดร้อน) มาซื้อ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอเสี่ยงน้อยโอกาศได้รับผลตอบแทนก็น้อยถ้าเสี่ยงมากโอกาศได้รับผลตอบแทนก็มากขึ้น

RMF ที่ลงทุนในตราสารทุนอาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกับ LTF แต่เนื่องจาก RMF นั้นลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายกว่า LTF (ที่เน้นลงทุนในหุ้น) ถ้าตลาดหุ้นตกต่ำมากๆ เราก็สามารถใช้วิธีสับเปลี่ยนกองทุนไปยัง RMF ที่ลงทุนสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาลหรือทองคำ เป็นต้น

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฟองสบู่แตก

 When the bubble burst happens Until causing the stock market to be very low What should be done with the LTF purchased? In the event that the stock market is so low that it causes the LTF that we bought to fall a lot, we still have two options:

1.Sell ​​the fund and agree to pay tax exemptions including interest to the Revenue Department. In order to maintain the capital invested in the fund (This item is not recommended)
2.If the money we buy is cold money, do not rush to use anything We should calm down. Waiting for the stock market to turn up. Whenever the LTF that we buy again increases, we can sell. Even after the time of selling (after 5 calendar years) has passed, we can continue to hold until the desired price. (No requirement to sell in year 5)

Therefore, let’s summarize that When a bubble burst occurs, the best LTF RMF purchase is bringing cold money. (No money does not suffer) to buy because investment is always risky. Low risk. Opportunity to receive returns is small. If very risky, chances of receiving more returns are higher.

RMFs investing in equity securities may be affected as well as LTF, but since RMFs invest in a wider variety of assets than LTFs (which focus on stocks), if the stock market is very low We can also use the method of switching funds to RMF that invests in other types of assets such as government bonds or gold etc.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น

เคล็ดลับการซื้อกองทุน

เคล็ดลับการซื้อกองทุน ช่วงเวลาที่ซื้อแล้วดีที่สุดก็คือ ช่วงเวลาที่ราคากองทุนนั้นๆ ต่ำที่สุดแม้ว่าทุกคนอยากจะซื้อกองทุนให้ได้ในราคานั้นราคานี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครซื้อในช่วงเวลาที่ถูกต้องได้ทุกครั้ง

ดั้งนั้น เคล็ดลับการซื้อกองทุน จึงควรซื้อแบบ Dollar Cost Averaging หรือซื้อแบบเฉลี่ยต้นทุน ซึ่งหมายถึง ผู้ซื้อต้องซื้อกองทุนเป็นประจำและสม่ำเสมอ โดยไม่สนใจว่าราคาตอนนั้นจะขึ้นหรือลง เช่น ซื้อทุกวันที่ 15 ของเดือนนั้นๆ เป็นต้น เคล็ดลับการซื้อกองทุน แต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่แนะนำให้รอจนกว่าราคากองทุนนั้นจะต่ำที่สุดไม่ต้องรีบดูไปเรื่อยๆ ก่อน

เพราะ LTF RMF นั้นเป็นกองทุนระยะยาว ดังนั้นวิธีการซื้อแบบสม่ำเสมอนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการขาดของคุณในแต่ละปีได้นั้นเอง และยังให้ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนปีละ 1 ครั้งตอนปลายปีอีกด้วย ปัจจุบัน บลจ. ต่างๆ เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยบริการซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกเดือนโดยหักค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากของคุณได้เลย

หรือ บลจ. นั้นๆ ก็จะหักผ่านบัตรเครดิตอยู่ที่เราจะลงทะเบียนการซื้อขายไว้อย่างไรดังนั้นก่อนตัดสินใจลงทุนลองถามเรื่องนี้กับทาง บลจ. ด้วยจะได้ลงทุนกันแบบสบายๆ ใจไม่ต้องกังวลว่าจะลืมซื้อเพราะพอถึงวันนั้นๆ ทาง บลจ. ก็หักเงินของเราทันนี้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งจำและจะหักทุกๆ เดือนหรือยังไงก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกไว้นั้นเอง

เคล็ดลับการซื้อกองทุน

The trick to buying a fund at the best time is at a time when it has the least amount of money. Anyone who wants to buy a fund that gets that price. But in reality, no one bought at the time Always correct

Tips for buying a dollar should use the dollar or the cost of purchasing as money and expenses, regardless of when to buy it in 15 days of the month. Then, as a model, tips for buying funds, people will not same But suggest to wait and see the price of funds

Because LTF RMF is a long-term money, a way to reduce the losses that occur from lack of funds in various periods of time. Increase the convenience for customers by buying investment units on a monthly basis by deducting expenses. Can pay through your deposit account straight away

Or asset management company, and then deducted through the credit card that we will register in advance before investing. Try asking about this with the asset management company. Will be invested together comfortably, mind not having to worry about forgetting to buy, so immediately deduct our money, do not waste time sitting and will deduct every month or whatever, depending on our choice by oneself

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> คลิ๊ก <<<

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น